CIFRA DE SCOLARIZARE PROPUSA*

Domeniul

Programe de studiu

Locuri bugetate

Locuri cu taxă


Asistenţă socială

Asistență socială(ZI) << Detalii >>Asistență socială(ID) << Detalii >>Psihologie

Psihologie << Detalii >>
Sociologie

Sociologie << Detalii >>Resurse umane << Detalii >>

Ştiinţe ale Educaţiei

Pedagogie << Detalii >>Pedagogia invățământului primar și preșcolar << Detalii >>Psihopedagogie specială << Detalii >>
Cifra de scolarizare propusa* se definitiveaza in momentul aprobarii de catre Ministerul Educatiei Nationale a repartizarii cifrei de scolarizare la nivelul universitatilor. Informatii privind continutul acestor programe de studii se pot accesa pe fsp.uvt.ro/educatie/programe-de-licenta/

Domeniu

Program de studiu

Program inscriere

Perioada sustinere probe

Perioada confirmari / inmatriculari

Afișare rezultate finale


Asistenţă socială

Asistență socială(ZI)

10.07.2017 - 15.07.2017
17.07.2017 - 22.07.2017

24.07.2017

26.07.2017 - 27.07.2017
28.07.2017-admisi II

26.07.2017 - 27.07.2017
28.07.2017 - admisi II

Asistență socială(ID)

10.07.2017 - 15.07.2017
17.07.2017 - 22.07.2017

24.07.2017

26.07.2017 - 27.07.2017
28.07.2017-admisi II

26.07.2017 - 27.07.2017
28.07.2017 - admisi II

Psihologie

Psihologie

10.07.2017 - 15.07.2017
17.07.2017 - 22.07.2017

24.07.2017

26.07.2017 - 27.07.2017
28.07.2017-admisi II

26.07.2017 - 27.07.2017
28.07.2017 - admisi II


Sociologie

Sociologie

10.07.2017 - 15.07.2017
17.07.2017 - 22.07.2017

24.07.2017

26.07.2017 - 27.07.2017
28.07.2017-admisi II

26.07.2017 - 27.07.2017
28.07.2017 - admisi II

Resurse umane

10.07.2017 - 15.07.2017
17.07.2017 - 22.07.2017

24.07.2017

26.07.2017 - 27.07.2017
28.07.2017-admisi II

26.07.2017 - 27.07.2017
28.07.2017 - admisi IIŞtiinţe ale Educaţiei

Pedagogie

10.07.2017 - 15.07.2017
17.07.2017 - 22.07.2017

24.07.2017

26.07.2017 - 27.07.2017
28.07.2017-admisi II

26.07.2017 - 27.07.2017
28.07.2017 - admisi II

Pedagogia invățământului primar și preșcolar

10.07.2017 - 15.07.2017
17.07.2017 - 22.07.2017

24.07.2017

26.07.2017 - 27.07.2017
28.07.2017-admisi II

26.07.2017 - 27.07.2017
28.07.2017 - admisi II

Psihopedagogie specială

10.07.2017 - 15.07.2017
17.07.2017 - 22.07.2017

24.07.2017

26.07.2017 - 27.07.2017
28.07.2017-admisi II

26.07.2017 - 27.07.2017
28.07.2017 - admisi II


Dosarul de inscriere trebuie sa contina:

 • Fisa de inscriere (Download)
 • Anexa 2 pentru inmatriculati (Download)
 • Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta în original (inclusiv foaia matricolă cu mediile din liceu şi de la examenul de bacalaureat/absolvire). Absolvenţii de liceu din promoţia anului 2017 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat adeverinţă tip, eliberată de instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală obţinută la examenul de bacalaureat, notele obţinute la probele susţinute, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma. Pentru candidații care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2016-2017, în baza acordului scris al acestora, instituțiile de învățământ superior se pot interconecta cu Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR), în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat ale acestor candidați. Candidaţii vor înainta o cerere către decanatul Facultăţii de Sociologie şi Psihologie prin care se menţionează că la data începerii cursurilor universitare vor aduce la dosarul personal diploma de bacalaureat în original şi foaia matricolă;
 • Certificat de naştere - copie xerox plus original;
 • Adeverinţă medicală eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de dispensarul teritorial sau de întreprindere – după caz - de care aparţin (din care să rezulte că sunt apţi pentru profilul la care candidează: sânge, plămâni, aviz psihiatric sau psihologic). Candidaţii cu afecţiuni cronice vor prezenta adeverinţele medicale vizate de comisiile medicale judeţene de orientare şcolară şi profesională. În adeverinţele respective se va menţiona – în mod expres - gradul deficienţelor, în funcţie de localizarea acestora, conform criteriilor medicale de orientare şcolară şi profesională. Nedeclararea acestor afecţiuni atrage după sine consecinţele instituţionale în vigoare. Candidaţii vor face dovada că nu suferă de afecţiuni de natură psihiatrică sau psiho-patologică;
 • Două fotografii (mărimea 2/3 cm);
 • Copie xerox Carte de identitate/buletin;
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student cu drept de înscriere la concursul de admitere şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie (originalul rămâne la prima facultate), respectiv diploma de absolvire a unei facultăţi în copie , pentru cei care se înscriu la concurs ca să urmeze o a doua facultate. Pot participa la concursul de admitere pentru a urma concomitent două facultăţi numai studenţii care la finele anului universitar 2016/2017 sunt integralişti. În adeverinţa prevăzută mai sus, se va preciza calitatea de student a candidatului, anul de studii şi media generală obţinută în anul universitar 2016/2017, precum şi menţiunea că studentul în cauză este integralist în sesiunea de vară.
 • Toate actele menţionate mai sus se vor depune într-un dosar plic;

PROBE DE APTITUDINI PENTRU SPECIALIZAREA PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR
DOMENIUL ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI

Candidaţii care optează pentru specializarea PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR vor susţine o probă de aptitudini eliminatorii:
  • Abilităţi muzicale: (auz muzical, ritm, interpretarea unui cântec la alegerea candidaţilor);
Fiecare candidat va primi un calificativ admis sau respins şi acestea nu pot fi contestate.
NOTĂ Absolvenţii Liceului Pedagogic care au susţinut aceasta proba la admiterea în liceu nu vor mai susţine proba respective, cu condiţia aducerii unei adeverinţe de la instituţia de învăţământ respectivă, care să confirme acest lucru.
Candidaţii declaraţi respinşi la probele de aptitudini, pot opta pentru un alt program de studii universitare de licenţă din domeniul Ştiinţe ale Educaţiei (Pedagogie sau Psihopedagogie Specială).

Proba de dicţie şi comunicare
SPECIALIZAREA PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR

Este o probă cu valente artistice în care candidaţii să demonstreze minime competenţe imaginative, de pronunţare corectă, fluentă şi expresivă şi de scriere corectă:
  - lectura unui text la prima vedere, recitarea a 2-3 strofe dintr-o poezie cunoscută de candidat; - participarea la o conversaţie cu comisia, pe o temă dată de aceasta: se verifică, prin dialog, capacitatea de a fi persuasiv, receptiv în relaţia cu partenerul de discuţie, capacitatea de a construi un discurs argumentativ;
  -o probă de dictare prin care se va evalua cunoaşterea principalelor norme de ortografie si de punctuaţie din limba română.

Pedagogie şi Psihopedagogie specială
Interviul motivaţional

Va fi structurat în jurul următoarelor aspecte:
  - motivarea alegerii specializării (Ce v-a determinat să alegeţi respectiva specializare?)
  - informaţii despre respectiva specializare (Ce ştii despre specializarea...?)
  - aşteptări faţă de programul de formare (Ce aşteptări aveţi de la programul de formare vizat?)
  - ce abilităţi personale crezi că te-ar recomanda pentru a urma respectiva specializare?
  - perspective după absolvire
  - posibila implicare în activităţi de voluntariat.
Interviul va dura aproximativ 15 minute. Notele obţinute în urma interviului nu se contestă. Un candidat care a optat atât pentru specializarea Pedagogie, cât şi Psihopedagogie specială, va trebui să susţină proba de admitere o singură dată. Pentru cealaltă specializare, i se recunoaşte nota obţinută.

Candidaţii care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale) la olimpiadele şcolare naţionale şi internaţionale (în domenii conexe științelor socio-umane, inclusiv la Competiţiile naţionale şi internaţionale de dezbateri/debate), beneficiază de dreptul de a fi admişi şi de a urma studiile universitare, pe locurile finanţate de la buget.

Inscrierea si admiterea candidatilor care au participat la concursul Olimpiada de altruism. De ce si cum ne ajutam semenii?
Departamentul de Asistență socială alocă 2 locuri bugetate pentru câștigătorii concursului Olimpiada de Altruism. De ce și cum ne ajutăm semenii? – ediția 2017.

Asistenta sociala/Asistenta sociala ZI

 • notă eseu motivaţional (vezi Anexa 8)-50% şi media examenului de bacalaureat-50%
Criteriile de departajare pentru medii egale vor fi:
 1. Nota obţinută la proba scrisă la Limba română, din cadrul examenului de bacalaureat.
 2. Nota obţinută la proba scrisă de la bacalaureat, la o disciplină la alegerea candidatului, în funcţie de profil/specializare.

Asistenta sociala/Asistenţă socială IDD

 • notă eseu motivaţional (vezi Anexa 8)-50% şi media examenului de bacalaureat-50% În cazuri excepţionale, din motive obiective, pe baza unei cereri candidaţii la acest program pot susţine interviul și via Skype.
Criteriile de departajare pentru medii egale vor fi:
 1. Nota obţinută la proba scrisă la Limba română, din cadrul examenului de bacalaureat.
 2. Nota obţinută la proba scrisă de la bacalaureat la o disciplină la alegerea candidatului, în funcţie de profil/specializare.

Psihologie/Psihologie

 • Test de evaluare a competenţelor lingvistice şi de raţionament (vezi anexa 7) -33% şi media examenului de bacalaureat-67%
Criteriile de departajare pentru medii egale vor fi:
 1. Nota obţinută la proba scrisă la Limba română, din cadrul examenului de bacalaureat.
 2. Nota obţinută la proba scrisă de la disciplina la alegere, în funcţie de profilul/specializarea liceului, din cadrul examenului de bacalaureat.

Sociologie/Sociologie

 • Scrisoare de intenţie elaborată de candidat în prealabil şi depusă în dosarul de înscriere (admis/respins);
 • Nota cea mai mare la una din disciplinele la care a susţinut examenul de bacalaureat – 75% şi media examenului de bacalaureat 25%.
Criteriile de departajare pentru medii egale vor fi:
 1. Nota probei scrise la Limba română din cadrul examenului de bacalaureat;
 2. Nota probei scrise la alegere a profilului şi specializării din cadrul examenului de bacalaureat.

Sociologie/Resurse Umane

 • Scrisoare de intenţie elaborată de candidat în prealabil şi depusă în dosarul de înscriere (admis/respins);
 • Nota cea mai mare la una din disciplinele la care a susţinut examenul de bacalaureat – 75% şi media examenului de bacalaureat 25%.
Criteriile de departajare pentru medii egale vor fi:
 1. Nota probei scrise la Limba română din cadrul examenului de bacalaureat;
 2. Nota probei scrise la alegere a profilului şi specializării din cadrul examenului de bacalaureat.

Stiinte ale educatiei/Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar

 • probă de aptitudini: abilităţi muzicale (admis-respins) (vezi Anexa 6.1)
 • NOTA dicţie şi comunicare-50% (vezi Anexa 6.2) şi media examenului de bacalaureat-50%
Criteriile de departajare pentru medii egale vor fi:
 1. Nota obţinută la proba scrisă la Limba română, din cadrul examenului de bacalaureat.
 2. Nota cea mai mare obţinută la o disciplină din cadrul examenului de bacalaureat, alta decât Limba şi literatura română.

Stiinte ale educatiei/Pedagogie

 • interviu motivaţional 50% şi media examenului de bacalaureat 50%(vezi Anexa 6.3)
Criteriile de departajare pentru medii egale vor fi:
 1. Nota obţinută la proba scrisă la Limba română, din cadrul examenului de bacalaureat.
 2. Nota cea mai mare obţinută la o disciplină din cadul examenului de bacalaureat, alta decât Limba şi literatura română.

Stiinte ale educatiei/Psihopedagogie Specială

 • interviu motivaţional 50% şi media examenului de bacalaureat 50%(vezi Anexa 6.3)
Criteriile de departajare pentru medii egale vor fi:
 1. Nota obţinută la proba scrisă la Limba română, din cadrul examenului de bacalaureat.
 2. Nota cea mai mare obţinută la o disciplină din cadul examenului de bacalaureat, alta decât Limba şi literatura română/li>

PREZENTARE FACULTATE

Specializare

Prezentare UVT

Prezentare Alumni

CONTACT
Universitatea de Vest din Timisoara
Facultatea de Sociologie şi Psihologie
Adresa: Bulevardul Vasile Pârvan nr. 4, Timisoara, Timis, 300223,România
Telefon: +4 0256.592.320
Email: elena.voaides[at]e-uvt.ro