Înscrierea candidaților la Facultatea de Sociologie și Psihologie, studii universitare de licență, se poate face până în data de 15.09.2020, ora 12.00. După această oră, platforma se va închide.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină:

  Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta în original. Absolvenţii de liceu din promoţia anului 2020 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat adeverinţă tip, eliberată de instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală obţinută la examenul de bacalaureat, notele obţinute la probele susţinute, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma. Pentru candidații care au promovat examenele de bacalaureat în sesiunile corespunzătoare anului școlar 2019-2020, în baza acordului scris al acestora, instituțiile de învățământ superior se pot interconecta cu Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR), în vederea preluării datelor personale și a rezultatelor obținute la bacalaureat ale acestor candidați. Candidații admiși pe loc bugetat, care doresc confirmarea locului, vor depune Diploma de Bacalaureat originală la unul dintre Centrele de preluare a actelor, în termenul destinat confirmării. În cazul în care un candidat a absolvit liceul în anul 2020 și nu a primit încă diploma de da bacalaureat, va depune adeverința tip originală și va depune diploma de bacalaureat originală până la începerea anului universitar.
  Certificat de naştere – original sau copie legalizată
  Două fotografii color cu dimensiunea ¾ cm (tip buletin/carte de identitate)
  Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic.
  Carte de identitate/buletin - original;
  Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student cu drept de înscriere la concursul de admitere şi diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în copie legalizată (originalul rămâne la prima facultate), respectiv diploma de absolvire a unei facultăţi în copie legalizată, pentru cei care se înscriu la concurs ca să urmeze o a doua facultate. Pot participa la concursul de admitere pentru a urma concomitent două facultăţi numai studenţii care la finele anului universitar 2019/2020 sunt integralişti. În adeverinţa prevăzută mai sus, se va preciza calitatea de student a candidatului, anul de studii şi media generală obţinută în anul universitar 2019/2020, precum şi menţiunea că studentul în cauză este integralist la data la care se organizează procesul de admitere.
  Documente justificative pentru scutirea taxei de înscriere (unde este cazul) - categoriile de persoane scutite de taxă le găsiți în metodologia de admitere.

Candidaţii care au obţinut în perioada studiilor liceale distincţii (premiile I, II, III, menţiune, premii speciale) la olimpiadele şcolare naţionale şi internaţionale (în domenii conexe științelor socio-umane, inclusiv la Competiţiile naţionale şi internaţionale de dezbateri/debate), beneficiază de dreptul de a fi admişi şi de a urma studiile universitare, pe locurile finanţate de la buget.

Înscrierea și admiterea candidaților care au participat la concursul Olimpiada de altruism. De ce și cum ne ajutăm semenii?
Departamentul de Asistență socială alocă 2 locuri bugetate pentru câștigătorii concursului Olimpiada de Altruism. De ce și cum ne ajutăm semenii? – ediția 2018.

Asistenta sociala/Asistenta sociala ZI

 • notă eseu motivaţional (vezi Anexa 8)-50% şi media examenului de bacalaureat-50%
Criteriile de departajare pentru medii egale vor fi:
 1. Nota obţinută la proba scrisă la Limba română, din cadrul examenului de bacalaureat.
 2. Nota obţinută la proba scrisă de la bacalaureat, la o disciplină la alegerea candidatului, în funcţie de profil/specializare.

Asistenta sociala/Asistenţă socială IDD

 • notă eseu motivaţional (vezi Anexa 8)-50% şi media examenului de bacalaureat-50% În cazuri excepţionale, din motive obiective, pe baza unei cereri candidaţii la acest program pot susţine interviul și via Skype.
Criteriile de departajare pentru medii egale vor fi:
 1. Nota obţinută la proba scrisă la Limba română, din cadrul examenului de bacalaureat.
 2. Nota obţinută la proba scrisă de la bacalaureat la o disciplină la alegerea candidatului, în funcţie de profil/specializare.

Psihologie/Psihologie

 • Test de evaluare a competenţelor lingvistice şi de raţionament (vezi anexa 7) -33% şi media examenului de bacalaureat-67%
Criteriile de departajare pentru medii egale vor fi:
 1. Nota obţinută la proba scrisă la Limba română, din cadrul examenului de bacalaureat.
 2. Nota obţinută la proba scrisă de la disciplina la alegere, în funcţie de profilul/specializarea liceului, din cadrul examenului de bacalaureat.

Sociologie/Sociologie

 • Scrisoare de intenţie elaborată de candidat în prealabil şi depusă în dosarul de înscriere (admis/respins);
 • Nota cea mai mare la una din disciplinele la care a susţinut examenul de bacalaureat – 75% şi media examenului de bacalaureat 25%.
Criteriile de departajare pentru medii egale vor fi:
 1. Nota probei scrise la Limba română din cadrul examenului de bacalaureat;
 2. Nota probei scrise la alegere a profilului şi specializării din cadrul examenului de bacalaureat.

Sociologie/Resurse Umane

 • Scrisoare de intenţie elaborată de candidat în prealabil şi depusă în dosarul de înscriere (admis/respins);
 • Nota cea mai mare la una din disciplinele la care a susţinut examenul de bacalaureat – 75% şi media examenului de bacalaureat 25%.
Criteriile de departajare pentru medii egale vor fi:
 1. Nota probei scrise la Limba română din cadrul examenului de bacalaureat;
 2. Nota probei scrise la alegere a profilului şi specializării din cadrul examenului de bacalaureat.

Stiinte ale educatiei/Pedagogia Învăţământului Primar şi Preşcolar

 • probă de aptitudini: abilităţi muzicale (admis-respins) (vezi Anexa 6.1)
 • NOTA dicţie şi comunicare-50% (vezi Anexa 6.2) şi media examenului de bacalaureat-50%
Criteriile de departajare pentru medii egale vor fi:
 1. Nota obţinută la proba scrisă la Limba română, din cadrul examenului de bacalaureat.
 2. Nota cea mai mare obţinută la o disciplină din cadrul examenului de bacalaureat, alta decât Limba şi literatura română.

Stiinte ale educatiei/Pedagogie

 • interviu motivaţional 50% şi media examenului de bacalaureat 50%(vezi Anexa 6.3)
Criteriile de departajare pentru medii egale vor fi:
 1. Nota obţinută la proba scrisă la Limba română, din cadrul examenului de bacalaureat.
 2. Nota cea mai mare obţinută la o disciplină din cadul examenului de bacalaureat, alta decât Limba şi literatura română.

Stiinte ale educatiei/Psihopedagogie Specială

 • interviu motivaţional 50% şi media examenului de bacalaureat 50%(vezi Anexa 6.3)
Criteriile de departajare pentru medii egale vor fi:
 1. Nota obţinută la proba scrisă la Limba română, din cadrul examenului de bacalaureat.
 2. Nota cea mai mare obţinută la o disciplină din cadul examenului de bacalaureat, alta decât Limba şi literatura română/li>

PREZENTARE AS

Prezentare Psihologie

Prezentare DȘE

PREZENTARE SOCIOLOGIE

CLIP EVALUARE CADRE DIDACTICE

PREZENTARE FACULTATE

CONTACT
Universitatea de Vest din Timisoara
Facultatea de Sociologie şi Psihologie
Adresa: Bulevardul Vasile Pârvan nr. 4, Timisoara, Timis, 300223,România
Telefon: +4 0256.592.320
Email: elena.voaides[at]e-uvt.ro