Informații privind programele de studii universitare de licență

SPECIALIZARE:Asistență socială(ZI/ID)


Durata studiilor: 3 ani
Formă de invăţămant: cursuri cu frecvență;
Titlul obţinut:

Intrebări frecvente

Departamentul de Asistenţă Socială îşi propune să califice asistenţi sociali cu pregătire superioară universitară, specialişti care să se poată integra cât mai rapid în diversele locuri de activitate corespunzătoare calificării, în urma unei pregătiri pe o durată de 3 ani (6 semestre).
Specializarea în asistenţă socială îşi propune să prevadă o informare şi formare profesională de înaltă calitate pentru profesia de asistent social, cu referinţă la cunoştinţe, deprinderi şi valori specifice; să promoveze cercetarea ştiinţifică în domeniul asistenţei sociale în vederea clarificării unor aspecte teoretice şi a găsirii unor soluţii practice; să contribuie la dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială şi la emanciparea profesiei de asistent social.

Începând cu anul 1992, profesorul dr. Viorel Prelici a pus bazele specializării de Asistență socială organizată în cadrul Universității de Vest din Timișoara. Atunci funcționa în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice, Socio-Psiho-Pedagogie şi Drept.
În 1994 specializarea de Asistență socială este asociată Facultății de Sociologie și Psihologie în cadrul UVT.
În 1997 specializarea este acreditată prin Hotărârea de Guvern numărul 294 din 16.06.1997 publicat în Monitorul Oficial nr 130 din 25.05.1997. De asemenea forma de învățământ la distanță a fost acreditată în anul 2016.

Absolvenții specializării de asistență socială au posibilitatea de a activa în mai multe domenii, dintre care enumerăm cele mai semnificative:

 • domeniul protecției sociale (centre de plasament, centre pentru persoane vârstnice, direcții generale de protecția copilului, direcții de asistență socială, centre de zi, centre rezidențiale, centre pentru persoanele victime ale traficului de ființe umane, violenței în familie, servicii destinate persoane fără adăpost, servicii la domiciliu pentru toate categoriile de persoane vulnerabile, centre pentru consiliere familială etc.)
 • unități din domeniul sanitar (direcții de sănătate publică, spitale, clinici);
 • domeniul forței de muncă (oficii de ocupare a forței de muncă și șomaj, agenții județene pentru plăți și inspecție socială)
 • domeniul justiției (penitenciare, centre educative pentru minori, servicii de probațiune, centre de prevenire, evaluare și consiliere antidrog);
 • domeniul educației (grădinițe, școli, licee, centre județene de resurse și asistență educațională);
 • domeniul persoanelor cu nevoi speciale (grădinițe speciale, școli generale speciale, școli profesionale speciale, centre pentru educație incluzivă, unități protejate, comisii de evaluare a persoanelor cu handicap, centre de îngrijire și asistență, centre de recuperare și reabilitare, centre de zi pentru persoane cu dizabilități, centre respiro, locuințe protejate);
 • domeniul administrației publice locale (primării, consilii locale, consilii județene).

  Formare inițială, nivel licență, 6 semestre:
 • Programul de studii licență-zi-cu frecvență în domeniul Asistenței sociale
 • Programul de studii licență-zi - învățământ la distanță în domeniul Asistenței sociale
 • Formare continuă, nivel masterat, 4 semestre:
 • Management și supervizare în bunăstarea copilului, în familie și societate
 • Practica asistenței sociale centrată pe valori
 • Formare continuă, nivel doctorat, 3 ani :
 • Studiile universitare de doctorat corespund celui de-al treilea ciclu de studii universitare în cadrul procesului Bologna şi permit dobândirea unei calificări de nivelul 8 din EQF/CEC şi din Cadrul Naţional al Calificărilor.

  Absolvenţii specializării de asistență socială au posibilitatea de a lucra în una sau mai multe dintre următoarele specializări recunoscute de către Clasificarea Ocupaţiilor din România 2013):
 • Asistent social nivel superior;
 • Cercetător în asistenţă socială;
 • Asistent de cercetare în asistenţa socială;
 • Inspector social;
 • Consilier instituții publice;
 • Specialist în resurse umane;
 • Consilier în domeniul adicţiilor;
 • Asistent social cu competenţă în sănătatea mintală;
 • Specialist în evaluarea vocaţională a persoanelor cu dizabilităţi;
 • Specialist în angajare asistată;
 • Consilier orientare privind cariera;
 • Agent orientare profesională a şomerilor/ agent informare privind cariera;
 • Instructor-educator pentru activități de resocializare;
 • Consilier forţă de muncă şi şomaj;
 • Consilier de probațiune;
 • Consilier școlar;
 • Ofițer control doping;
 • Art-terapeut;

Asistenții sociali se pot angaja atât în instituții publice (Primării, DGASPC-uri, AJOFM, etc), cât și în mediul privat în cadrul organizațiilor neguvernamentale care furnizează servicii sociale.
De asemenea oportunități de angajare motivate sunt și în străinătate unde absolvenții specializării de asistență socială din UVT sunt extrem de apreciați (UK, Canada).

Specializarea Asistență Socială din cadrul UVT oferă o pregătire temeinică studenților, atât teoretică, cât și practică. Există oportunitatea de a obține chiar și dublă specializare în colaborare cu partenerii noștri.

Specificul activităţii de practică din primul semestru al anului I este de a vizita în mod asistat de un cadru didactic agenţii furnizoare de servicii sociale, instituţii publice şi private, astfel încât studenţii să îşi însuşească cunoştinţe privind funcţionarea acestora. Familiarizarea studentului cu practica profesiei de asistent social începe cu vizitarea agenţiilor furnizoare de servicii sociale, ocazie cu care, pe baza modelelor prezentate, studentul îşi structurează cunoştinţe fundamentale privind misiunea, obiectivele, categoriile de beneficiari, tipurile de servicii existente în comunitate şi modalitatea de funcţionare a acestora. În următoarea etapă practica fundamentează însuşirea elementelor de teorie a practicii de către studenţi şi iniţiază procesul de construire a abilităţilor de lucru în domeniul social, iar în ultimul an de studii practica se centrează pe activitatea de cercetare în vederea realizării lucrărilor de licenţă, studenţii extinzându-şi capacităţile acţionale şi analitice.
Studenţii anului I urmăresc în cadrul activităţii de practică obligatorie cunoaşterea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice şi a terminologiei asistenţei sociale; se familiarizează cu categoriile de beneficiari ai asistenţei sociale, cu activităţile desfăşurate de către asistenţii sociali, precum şi cu instrumentele de lucru ale acestora; ia contact cu setul de valori, cunoştinţe şi deprinderi specifice profesiei de asistent social şi le identifică la nivelul locului de practică; identifică atributele calitative necesare şi specifice asistentului social şi înţelege importanţa lor în munca cu clienţii; prin observaţie directă şi indirectă, participarea la activităţi şi prin intermediul discuţiilor cu personalul specializat al agenţiei studentul înţelege procesualitatea relaţiei de asistenţă socială şi importanţa construirii unei relaţii profesionale de calitate împreună cu clientul, precum şi rolul asistentului social în agenţia respectivă; surprind etapele unui proces de asistare şi observă metodele, tehnicile şi instrumentele de lucru ale respectivei agenţii.
Studenţii anului II desfăşoară activităţi de practică obligatorie săptămânal la o singură instituţie de asistenţă socială pe parcursul întregului an universitar (doar în situaţii excepţionale putând schimba locul de practică), urmărind să înţeleagă care este problematica specifică clienţilor, strategia şi metodele prin care instituţia răspunde nevoilor acestora; să deprindă abilităţi de evaluare a clienţilor şi să deprindă construirea unui plan specific de intervenţie; să participe la activităţile agenţiei şi să iniţieze contacte cu clienţii, folosind metodele şi tehnicile asimilate sub îndrumarea supervizorului de practică; să manifeste o atitudine responsabilă faţă de problemele de ordin social, economic, psihologic cu care se confruntă clienţii; să se implice în dezvoltarea instituţională şi în promovarea justiţiei sociale; să promoveze un sistem de valori culturale, morale şi civice în activităţile practice cu beneficiarii.
Studenţii anului III activează în cadrul programului de practică la o instituţie cu profil similar tematicii abordate în lucrările de licenţă pe parcursul întregului an universitar. Activitatea practică care va fi realizată de către studenţii anului III vizează în principal consolidarea deprinderilor dobândite în anii anteriori şi extinderea capacităţilor acţionale, profesionale, incluzându-le în partea teoretică şi în special cea de metodologie din lucrarea de licenţă. De asemenea, experienţa şi capacitatea sintetic-evaluativă a studenţilor, construită şi exersată în anii anteriori, le va permite să iniţieze şi să realizeze studii, prognoze şi să se implice în scrierea şi implementarea de proiecte social-comunitare, în derularea programelor agenţiei. Se urmăreşte de către studenţi îmbogăţirea ofertei de servicii în concordanţă cu nevoile clienţilor sau realizarea unor studii utile dezvoltării strategice a agenţiei pe care să le prezinte coordonatorului de practică. Studentul va identifica vulnerabilităţile, ameninţările care îngreunează sau pot îngreuna în viitor activitatea agenţiei. Folosind punctele tari şi oportunităţile de dezvoltare ale agenţiei, studentul poate concepe o strategie de mobilizare a resurselor proprii agenţiei sau comunităţii prin care ameliorează vulnerabilităţile şi previne concretizarea elementelor care ameninţă buna funcţionare a agenţiei.

  Partenerii de practică în anul universitar 2016 – 2017 sunt:
 • Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș
 • Direcția de Asistență Socială Comunitară din cadrul Primăriei Timișoara
 • Penitenciarul Timișoara
 • Serviciul de probațiune Timiș
 • Centrul Educativ Buziaș
 • Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al Judeţului Timiş
 • Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș
 • Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Paul Popescu Neveanu Timişoara
 • Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș
 • Arhiepiscopia Timișoarei
 • Federația Caritas
 • Fundația Pentru Voi
 • Fundația Missio Link International
 • Asociația Casa Faenza Timișoara
 • Asociația Creștină For Help
 • Kinderzukunft - Fundaţia Rudolf Walther - Filiala din Timişoara
 • Salvați Copiii Fliliala Timisoara
 • AIDRom
 • Căminul pentru persoane vârstnice din Jimbolia
 • Fundația Umanitară Chosen, Casa Olarului
 • Fundația Estera
 • Centrul de zi pentru copii Dumbravița
 • Societatea pentru Copii și Părinți SCOP
 • Fundația Serviciilor Sociale Bethany
 • Asociatia C.O.P.I.I.
 • Institutul Intercultural Timișoara

Activitatea de voluntariat la nivelul Departamentului de Asistență socială urmăreşte dezvoltarea unui spirit civic-comunitar, responsabil şi voluntar în rândul studenţilor. Studenţii au astfel posibilitatea aprofundării unui domeniu de interes și îmbogăţirii experienţei practice. Din experienţa de până acum, studenţii au apreciat această posibilitate de a se implica în cadrul unor activităţi voluntare atât pentru dezvoltarea sau crearea unor abilităţi utile vieţii lor profesionale, cât şi personale.

SPECIALIZARE:Psihologie


Durata studiilor: 3 ani
Formă de invăţămant: cursuri cu frecvență;
Titlul obţinut:

Intrebări frecvente

Psihologia este știința care studiază cum gândesc oamenii și care este motivația comportamentului lor. Principalele direcții de lucru ale unui psiholog practician sunt evaluarea psihologică (a înțelege modul de funcţionare al minţii umană) și intervenția psihologică (a ameliora suferința psihică sau a optimiza performanța într-o activitate).
Psihologia nu este doar cunoaşterea bazată pe bunul simț psihologic, nu este suficient doar să știi să vorbești cu oamenii. Psihologii folosesc o mulțime de tehnici specifice, bine documentate prin studii științifice,ce îi ajută să cunoască în mod corect fenomenele psihice și comportamentul uman.

Din punct de vedere istoric, preocupări pentru psihologie au existat de la începuturile Universității de Vest din Timișoara, fiind reflectate prin existența unei Catedre de Pedagogie-Psihologie compusă din specialiști, cadre didactice de pedagogie, psihologie și sociologie, care deserveau pregătirea studenților de la alte specializări în științe sociale, chiar dacă nu exista o specializare proprie în Psihologie. Pornind de la acest nucleu de cadre didactice, s-a desprins și înființat în 1990, chiar primul an de după Revoluție, Catedra de Psihologie (astăzi Departamentul de Psihologie).
În toamna anului 1990 a debutat și primul program de studii de licență în psihologie, cu o durată de cinci ani, astfel că 1995 este anul primei generații de absolvenți în psihologie.
Actualmente, programele de studii în Psihologie oferite de Universitatea de Vest din Timișoara sunt încadrate în categoria A (de excelență), în urma ierarhizării oficiale a domeniilor de studii, realizată de Ministerul Educației și Cercetării în 2011. În România, doar 2 programe de studii în Psihologie au primit acest calificativ.

  Iata principalele direcții în care poate lucra un psiholog:
 • domeniul organizațional (examinare psihologică ca parte a procesului de medicină a muncii; selecție și recrutare de personal, evaluarea performanțelor profesionale ale angajaților, training-uri, consultanță în resurse umane,intervenţii pentru prevenirea şi diminuarea stresului ocupaţional, studii de piață, analiza accidentelor de muncă, examinare conducători auto și siguranța circulației, asistenta psihologica in caz de accidente etc.);
 • domeniul clinic (evaluarea tendințelor psihopatologice și a tulburărilor de personalitate; evaluarea gradului de discernământ al unei persoane; psihoterapie și consiliere psihologică în diverse arii precum dependența de droguri, dependența de alcool, tulburările de comportament alimentar, depresie, anxietate, probleme de sexualitate etc.);
 • domeniul educațional (cercetare și învățământ, evaluarea psihologică a copiilor, dezvoltarea de programe individualizate cu scop de combatere a eșecului școlar sau a tulburărilor comportamentale; logopedie și alte activități specifice persoanelor cu nevoi speciale; dezvoltarea de programe educaționale vizând combaterea fumatului, educația sexuală, relația mamă-copil etc.);
 • domeniul militar și al siguranței naționale (examinări psihologice în armată, poliție sau penitenciar, utilizarea tehnicii poligraf, intervenții în situații de criză, spionaj și război psihologic)
 • varia (un număr mai mic de psihologi activează în domenii variate precum: sport, publicitate, aviație, artă și arhitectură, vânzări, dezvoltare software și teste psihologice etc.)

Departamentul de Psihologie acoperă, la nivel licență, toate cele patru direcții majore ale psihologiei aplicate: clinică, organizațională, educațională și securitate națională, cu un plus pentru primele două, care sunt reprezentate foarte bine și la nivelul studiilor masterale.
În prezent, Departamentul de Psihologie coordonează și gestionează pe lângă programul de studii de licență în psihologie, alte două programe de studii masterale în psihologie: Psihologie Clinică și Consiliere Psihologică, și Psihologia Muncii, Organizațională și a Transporturilor. De asemenea, departamentul a demarat începând cu anul 2014 și studii doctorale în psihologie, având în momentul de față 5 cadre didactice abilitate pentru coordonarea proiectelor doctorale.

  Începând cu anul 2004 și în România a fost reglementată profesia de psiholog (legea 213/2004).
  Absolvenții de psihologie vor putea opta între:
 • a-și deschide propriul cabinet de psihologie, la fel cum au avocații;
 • a fi salariat în diverse organizații;
 • a-și deschide cabinete asociate de psihologie,
 • a înființa o structură de psihologie în cadrul organizației unde lucrează. La ora actuală, Colegiul Psihologilor din România a înregistrat peste 10.000 de atestate de liberă practică în diferite domenii ale psihologiei.

Se constată că aproape 90% dintre absolvenții de Psihologie (89,66%) sunt, într-o formă sau alta, angajați în urma finalizării studiilor, covârșitoarea majoritate ocupând poziții profesionale cu contract de muncă full-time (84,83%). Se distinge o partajare aproape egală a opțiunilor între un domeniu conex, precum HR (fără titulatura explicită de psiholog) (35,66%) și cel de consilier (de asemenea fără titulatura expresă de psiholog) (32,56%), la care se adaugă alte domenii (31,01%).

Studiile de Psihologie din Timișoara se diferențiază prin accentul pus pe aspectele aplicative ale psihologiei, fiind incluse multe discipline (inclusiv opționale) cu conținut aplicativ, cum ar fi: psihologia muncii, psihologie organizațională, tehnici de stimulare a creativității, abilități psihologice, tehnici de invatare și multe altele.
Numărul mare de discipline cu caracter opțional vă permit să selectați încă din anul I acele conținuturi care vă interesează preponderent și care sunt relevante pentru specializarea pe care doriți să o urmați la finalizarea studiilor.
Un alt avantaj este accentul pus pe disciplinele din domeniul organizațional, atât la nivel educațional, cât și de cercetare. În cadrul departamentului există mai multe cadre didactice interesate de acest domeniu, cu vastă experiență de cercetare la nivel internațional, dar și în practica psihologică. Interesul pentru domeniul organizațional este evidențiat și prin existența unui program masteral (Psihologia Muncii, Organizaţională și a Transporturilor). Având în vedere că mulți absolvenți lucrează în Resurse Umane, preocuparea pentru psihologia organizațională s-a dovedit a fi utilă absolvenților noștri.
Departamentul nostru de Psihologie promovează modelul scientist-practitioner, adică al practicianului în psihologie care își desfășoară activitatea pe baza informațiilor și cunoștințelor demonstrate în mod științific. Membrii departamentului desfășoară un număr mare de cercetări în diverse domenii ale psihologiei, astfel încât veți avea posibilitatea să fiți participanți la studii, sau să colaborați și să ne sprijiniți în implementarea unor cercetări psihologice.

Practica de specialitate se regăsește ca disciplină în fiecare an din ciclul licență, dar și la masterat.
Pentru primele semestre de practica, studenții vor realiza activități practice în care să exerseze abilitățile și cunoștințele dezvoltate la celelalte discipline studiate. În anul 3 studenții vor desfășura practica de specialitate în diferite organizații (cu specializări din diferite domenii ale psihologiei). Departamentul de Psihologie colaborează deja cu un număr mare de organizații care primesc studenți în practică, unele din acestea oferind și posibilități de angajare la finalizarea stagiului de practică.

Cei care aleg să studieze psihologia la Universitatea de Vest din Timișoara au oportunitatea de a deveni membri ASPST (Asociaţia Studenţilor la Psihologie şi Sociologie din Timişoara), organizație în cadrul căreia pot desfășura activități de voluntariat. Asociația derulează mai multe proiecte menite să contribuie la dezvoltarea personală și profesională a studenților și să promoveze științele socio-umane în societatea românească și europeană.
De asemenea, studenții din anul al doilea sau al treilea de studiu pot deveni tutori pentru colegii lor mai mici. Programul Peer to peer tutoring este implementat la nivelul întregii universități pentru a-i ajuta pe studenții din anul I să se acomodeze la noul mediu academic. Tutorii au rolul de a le furniza informații utile cu privire la procedurile prezente în UVT< sau la facultatea la care sunt studenți, de a-i ajuta să se acomodeze la cămin, de a le facilita comunicarea cu colegii şi cu cadrele didactice, de a-i îndruma către profesorii din facultate pe probleme specifice şi în general de a le oferi un cadru formal care să le permită o dezvoltare armonioasă din punct de vedere social, profesional și personal.
Studenții mai au posibilitatea de a colabora în regim de voluntariat la planificarea și implementarea cercetărilor derulate de cadrele didactice ale departamentului.
De asemenea, Departamentul nostru colaborează cu mai multe organizații non-guvernamentale care lucrează cu voluntari pentru desfășurarea unor activități psihologice și nu numai, în diferite domenii. Ca studenți ai Facultății noastre veți fi informați frecvent despre oportunitățile de voluntariat în cadrul ONG-urilor cu care colaborăm.

SPECIALIZARE:Resurse umane


Durata studiilor: 3 ani
Formă de invăţămant: cursuri cu frecvență;
Titlul obţinut:

Intrebări frecvente

Resursele Umane reprezintă un termen generic pentru o abordare strategică a modului în care sunt gestionate cele mai importante resurse ale organizaţiei – oamenii. Activitatea de resurse umane poate fi definită ca fiind procesul de realizare a obiectivelor organizaţionale prin atragerea, reţinerea, dezvoltarea, îndepărtarea şi utilizarea corectă a resurselor umane într-o organizaţie [Donelly ş.a., 1992].

Programul de studii Sociologie, înființat în cadrul UVT încă din 1990 are o îndelungată tradiție în formarea de specialiști recunoscuți la nivel național și internațional, cu reușite profesionale și povești de succes care încununează comunitatea alumni a departamentului: cercetători, cadre didactice, manageri, politicieni, oameni de cultură ș.a.m.d. În acest context, lansarea specializării RESURSE UMANE în 2011 reprezintă o extindere sustenabilă și perfect legitimă care se adresează atât absolvenților de liceu (indiferent de anul absolvirii), interesați să se specializeze în acest domeniu dar și absolvenților altor specializări universitare interesați în formarea unor competențe transversale sau complementare profilului inițial.
Specializarea RESURSE UMANE, nivel licență este organizată de către Departamentul de Sociologie din cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie, Universitatea de Vest din Timișoara. Cadrul legal de funcționare este reprezentat în primul rând de către Hotărârea Guvernului nr. 749/2009 privind Nomenclatorul domeniilor și specializărilor/programelor de studii universitare unde la Științe Sociale și Politice (cod 60) este prevăzut domeniul de licență Sociologie (cod 010) cu specializările Sociologie și Resurse Umane.
Specializarea RESURSE UMANE a fost inclusă în oferta educațională a UVT în 2011. Secția de Sociologie (actualmente Departament) a fost înființată în 1990, în cadrul Facultății de Litere și Filosofie.
În perioada 1991-1993 a funcționat în cadrul Facultății de Studii Economice, pentru ca în 1994, altături de Secțiile Psihologie și Asistență Socială să contribuie la înființarea Facultății de Sociologie și Psihologie, conform Ordinului Ministrului nr. 6540/1994, Anexa 42/B. Specializarea de licență SOCIOLOGIE a mai fost evaluată instituțional în 1996, 2007, 2010 și 2016, îndeplinind de fiecare dată cu succes toate cerințele și criteriile legale.

 • Specialist în resurse umane şi strategii organizaţionale;
 • Specialist în selecţie şi recrutare de personal;
 • Specialist în analiză politică şi comportament electoral;
 • Cercetător specializat în analize, diagnoze și prognoze sociale, barometre de opinie publică, studii de imagine;

Ambele specializări ale domeniului sociologie au un trunchi comun la nivel licență în primul an de studii, continuând cu programe diferite în anii doi și trei de studii (dar și cu discipline comune).
În anul întâi menționăm discipline precum sociologie, istoria sociologiei, metodologia cercetării sociologice, psihologie socială, demografie, practica de specialitate.
În anul doi, metode și tehnici de cercetare, statistică, introducere în managementul resurselor umane, marketing, recrutare și selecție, consiliere și orientare în carieră, practică și în anul trei, management și leadership, măsurare și scalare în resursele umane, tehnici de negociere, noțiuni de evaluare a performanțelor angajaților, comunicare în organizații și analiza posturilor și proiectarea fișelor de post.
Ciclul licență se finalizează cu examenul de licență și susținerea lucrării de licență. Cei trei ani de specializare în resurse umane permit absolvenților noștri abordarea unor proiecte de licență precum: Percepții ale studenților asupra importanței carierei, Principalele criterii de apreciere ale leadershipului în organizații, Relația dintre mediul academic și mediul de afaceri, Influența climatului psihosocial asupra performanței grupului de muncă, Dimensiuni sociologice ale migrației forței de muncă.
Specializarea resurse umane la nivel de licență se continuă la nivel de master cu Managementul Resurselor Umane. Masteratul este unul cu tradiție în oferta Departamentului de Sociologie, presupunând doi ani de studiu pe parcursul cărora, licențiații domeniului sociologie (dar și ai altor specializări din cadrul UVT sau a altor instituții de învățământ superior din țară), studiază discipline precum recrutare și selecție, managementul previzional de resurse umane, metode și tehnici de cercetare, practica în departamente organizaționale ale MRU. În anul doi de studii care se finalizează prin susținerea lucrării de dizertație, masteranzii vor studia evaluarea performanțelor profesionale, managementul carierei, managementul stresului, reconversie profesională și reorientarea carierei s.a.

  Conform nomenclatorului ocupațiilor din România, ocupațiile care pot fi desfășurate de absolvenții de resurse umane, în acord cu competențele și calificarea obținută la nivel de licență sunt următoarele:
 • Profesor în învățământul liceal, postliceal, profesional şi de maiştri;
 • Consilier forţă de muncă şi şomaj;
 • Consilier orientare privind cariera;
 • Consultant în domeniul forţei de muncă;
 • Analist piaţa muncii;
 • Analist recrutare;
 • Analist reconversie – mobilitate personal;
 • Specialist resurse umane;
 • Consilier vocaţional;
 • Consultant în resurse umane;
 • Consultant intern în resurse umane;
 • Specialist în recrutare;
 • Specialist în dezvoltare organizaţională;
 • Specialist în relaţii de muncă;
 • Sociolog;
 • Asistent de cercetare în sociologie;
 • Consilier institutii publice;
 • Analist resurse umane;
 • Consilier pentru dezvoltare personala;

Specializarea resurse umane la nivel de licență este una tânără (2011), absolvenții noștri fiind angajați atât de marile organizații din domeniu (Adecco, ManpowerGroup Romania, Lugera&Makler) dar și în domenii conexe, respectiv în organizații de mărime mică, medie sau mare din diverse domenii de activitate, acolo unde există departamente de resurse umane.
În ceea ce privește absolvenții ciclului masterat de resurse umane, vizează același segment al pieții muncii, cu precizarea ca o bună parte dintre aceștia lucreaza deja în domeniu sau domenii conexe și urmează cursuri de specialitate.

Specializarea resurse umane oferă oportunitatea de angajare într-o arie extrem de populară. Prin completarea studiilor cu un program masteral în aceeași arie, UVT oferă pregătire completă specialiștilor în domeniul resurselor umane.

  Practica furnizează contextualizează învățării studenților contribuind la dezvoltarea profesională a acestora favorizând înțelegerea realității sociale și a relațiilor dintre diferite fenomene sociale.Practica promovează o varietate de aptitudini ce sunt utile și transferabile atât studenților de la specializarea Sociologie cât si celor de la specializarea Resurse Umane.
  Studenții de anul I sunt implicați în activități de culegerea datelor atât prin metode și tehnici cantitative cât si calitative.
  Studenții de anul II sunt implicați în activități de elaborare baze de date, prelucrare primară și analiza datelor și redactarea rapoartelor de cercetare. Alternativ activitatea de practică poate presupune participarea la organizarea, coordonarea si verificarea activității de colectare a datelor realizată de studenții anului I. Pentru studenții de la resurse umane se identifică parteneri de practică ce pot susține activitatea de formare profesională a studenților.
  Pentru studenții de anul III practica de specialitate înseamnă pregătirea studenților pentru viața profesională prin inserția acestora în contexte/departamente organizaționale diverse.
  Printre instituțiile cu care departamentul de sociologie a avut colaborări pentru activitatea de practică se pot menționa:
 • Regia Autonomă de Transporturi Auto Timișoara
 • Poliția Locală Timișoara
 • Consiliul Județean Timiș
 • Serviciul de probațiune de pe lângă Tribunalul Timiș
 • Centrului Județean de Resurse si de Asistenta Educațională Timiș
 • Muzeul Național al Banatului
 • ADECCO Timișoara

Activitatea de voluntariat urmăreşte dezvoltarea unui spirit civic-comunitar, responsabil şi voluntar în rândul studenţilor.
Studenţii au astfel posibilitatea aprofundării unui domeniu de interes și îmbogăţirii experienţei practice. Din experienţa de până acum, studenţii au apreciat această posibilitate de a se implica în cadrul unor activităţi voluntare atât pentru dezvoltarea sau crearea unor abilităţi utile vieţii lor profesionale, cât şi personale.

SPECIALIZARE:Sociologie


Durata studiilor: 3 ani
Formă de invăţămant: cursuri cu frecvență;
Titlul obţinut:

Intrebări frecvente

Sociologia, o știință relativ tânără, reprezintă studiul științific al societății. Face parte din categoria mai largă a științelor sociale, științe ce cunosc un avânt deosebit în universitățile din întreaga lume. O parte a sociologilor realizează cercetări pentru a oferi răspunsuri la problemele sociale, la problemele din cadrul organizațiilor sau pot identifica, prin metode specifice, cine va câștiga următoarele alegeri. O altă parte sunt pur și simplu interesați de contextul social și caută răspunsuri la diverse întrebări despre fenomene sociale sau comportamentul grupurilor și colectivităților umane. Dacă ești interesat în a descifra și a înțelege realitatea din jurul tău, atunci sociologia este o specializare potrivită pentru tine, o opțiune de carieră. Vei descoperi alături de o echipă de cadre didactice devotate profesiei sensuri noi pentru cuvinte ca: socializare, mass media, tehnologie, grup, trend, natalitate, simbol și multe, multe altele.

Sociologia la Universitate de Vest din Timișoara s-a conturat progresiv dezvoltând numeroase colaborări şi parteneriate didactice și științifice atât cu centre universitare din țară, cât și cu renumite universități și institute internaționale. Sociologia la UVT este o specializare ce s-a dezvoltat în anii 90 și, după un parcurs sinuos, alături de alte specializări, au format ceea ce astăzi este Facultatea de Sociologie și Psihologie, a treia ca mărime din cadrul Universității de Vest din Timișoara.

În cadrul specializărilor Departamentul de Sociologie studenții sunt încurajați să participe activ la activități și le este oferit sprijinul necesar pentru dezvoltarea academică și profesională. Programul de sociologie de la Timișoara urmărește să le ofere studenților competențe utile în viața profesională ulterioară: creativitatea și inovația, gândirea critică, muncă în echipă, abilități de comunicare sau înțelegerea și acceptarea diversității sociale.
În plus, în cadrul Facultății de Sociologie și Psihologie oferim un modul facultativ de voluntariat pentru a oferi studenților libertatea de a deveni actori ai propriei formări și pentru a dobândi experiență profesională în timpul anilor de studii.

Formarea în domeniul Sociologie începe cu programele de studii de licență în specializările Sociologie sau Resurse Umane.
Pe parcursul a trei ani, studenții de la specializarea Sociologie se întâlnesc cu discipline ca: Introducere în sociologie, Metodologia cercetării sociologice, Antropologie, Sociologia migrației, Sociologie politică, Opinie publică și analiză electoral, Sociologie rural-urbană, Sociologia culturii sau Sociologia globalizării. Studiile de licență se finalizează cu un examen de licență ce asigură accesul către nivelul următor al formării educaționale și profesionale, masteratul. Creativitatea și curiozitatea științifică a studenților de la Sociologie se evidențiază în lucrări de licență cu subiecte interesante și actuale. Se pot enumera câteva titluri dintre lucrările prezentate în ultimii ani: Schimbarea de mentalitate în cadrul grupului, Rolul internetului în radicalizarea mișcărilor teroriste, Tendințele consumatorilor de filme și seriale din România, Dependența de internet, rețele de socializare și jocuri online.
Departamentul de Sociologie a propus programe masterale interesante ce au fost dezvoltate în urma analizei nevoilor studenților ce au finalizat studiile de licență. Printre acestea se pot aminti: Sociologia instituțiilor politice și administrative, Sociologia dezvoltării și a securității europene, Antropologie socială și management cultural, Sociologia muncii și a comportamentului organizațional, Filmul documentar și de televiziune, Economie socială sau Managementul resurselor umane în administrarea organizațiilor.
Toate acestea dovedesc o constantă preocuparea a Departamentului de Sociologie de a oferi programe masterale conectate la nevoile de formare ale absolvenților dar și lar realitățile pieței muncii. În ultimi ani Departamentul de Sociologie a prezentat și o ofertă pentru studiile doctorale, venind astfel în întâmpinarea celor ce doresc să își definitiveze parcursul educațional cu cea mai înaltă formă de pregătire academică.

  Absolventul de sociologie are competențe în realizarea diverselor activități la nivel organizațional. Fără a delimita o listă exhaustivă a activităților absolvenții de sociologie sunt implicați în diverse tipuri de activtăți:
 • activități de suport și de conducere în departamente de resurse umane
 • analiza datelor de cercetare
 • realizarea și gestionarea de baze de date
 • recrutarea și selecția de personal
 • coordonarea și/sau realizarea activităților de cercetare sociologică
 • data processing (analiza datelor în organizații)

Absolvenții de sociologie, datorită deschiderii interdisciplinare a specializării, ocupă o largă paletă de profesii, unele consacrate în mentalul social iar altele mai noi, emergente. Astfel, putem găsi absolvenți de sociologie în sistemul de educație ca profesori sau consilieri educaționali, în administrația publică, în mass media, în cercetarea sociologică și antropologică, în domeniul organizațiilor nonguvernamentale, în relații publice, în serviciile de protecție a copilului, în analiza de date sau în departamentele de resurse umane ale diverselor firme și companii.

Colectivul Departamentului de Sociologie este format din de cadre didactice tinere, media de vârstă fiind de 45 ani, cu o bogată experiență profesională, media fiind apropiată de 20 ani.

  Practica furnizează contextualizează învățării studenților contribuind la dezvoltarea profesională a acestora favorizând înțelegerea realității sociale și a relațiilor dintre diferite fenomene sociale.Practica promovează o varietate de aptitudini ce sunt utile și transferabile atât studenților de la specializarea Sociologie cât si celor de la specializarea Resurse Umane.
  Studenții de anul I sunt implicați în activități de culegerea datelor atât prin metode și tehnici cantitative cât si calitative.
  Studenții de anul II sunt implicați în activități de elaborare baze de date, prelucrare primară și analiza datelor și redactarea rapoartelor de cercetare. Alternativ activitatea de practică poate presupune participarea la organizarea, coordonarea si verificarea activității de colectare a datelor realizată de studenții anului I. Pentru studenții de la resurse umane se identifică parteneri de practică ce pot susține activitatea de formare profesională a studenților.
  Pentru studenții de anul III, practica de specialitate înseamnă pregătirea studenților pentru viața profesională prin inserția acestora în contexte/departamente organizaționale diverse.
  Printre instituțiile cu care departamentul de sociologie a avut colaborări pentru activitatea de practică se pot menționa:
 • Regia Autonomă de Transporturi Auto Timișoara
 • Poliția Locală Timișoara
 • Consiliul Județean Timiș
 • Serviciul de probațiune de pe lângă Tribunalul Timiș
 • Centrului Județean de Resurse si de Asistenta Educațională Timiș
 • Muzeul Național al Banatului
 • ADECCO Timișoara

Activitatea de voluntariat urmăreşte dezvoltarea unui spirit civic-comunitar, responsabil şi voluntar în rândul studenţilor. Studenţii au astfel posibilitatea aprofundării unui domeniu de interes și îmbogăţirii experienţei practice. Din experienţa de până acum, studenţii au apreciat această posibilitate de a se implica în cadrul unor activităţi voluntare atât pentru dezvoltarea sau crearea unor abilităţi utile vieţii lor profesionale, cât şi personale.

SPECIALIZARE: Pedagogie


Durata studiilor: 3 ani
Formă de invăţămant: cursuri cu frecvență;
Titlul obţinut:

Intrebări frecvente

Specializarea PEDAGOGIE din cadrul domeniului Ştiinţe ale Educaţiei, una din cele 5 astfel de specializări existente pe plan naţional, este ofertată ca program de studiu atât la nivelul pregătirii iniţiale, cât şi la nivelul II, al ciclului masteral, prin aprofundări în domenii ale pedagogiei: managementul educațional, curriculum, consiliere educațională.
Misiunea Specializării PEDAGOGIE oferită de Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei de la Facultatea de Sociologie şi Psihologie a Universităţii de Vest din Timişoara este aceea de a forma specialişti pedagogi capabili să ofere asistarea calificată pentru conceperea şi derularea oricărui act didactic şi formativ, indiferent de vârstă, instituţie educaţională sau context educaţional, formal sau non-formal.

Departamentul de Științe ale Educației este și cea mai nouă structură academică a facultății, prima specializare, Pedagogia, fiind înființată în anul 1997. A urmat Psihopedagogia specială în 1999.
În anul 2002
a fost înființată Catedra de Științe ale educației, reunind cele două specializări: Pedagogie și Psihopedagogie specială. În anul 2005, odată cu intrarea în lichidare a fostelor Colegii de institutori, respectiv cu restructurarea învățământului superior românesc potrivit Procesului Bologna, Catedra de Științele educației a preluat și specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar (PIPP).
Din anul 2012, Catedra de Științe ale educației se transformă în Departamentul de Științe ale educației (DȘE), potrivit dispozițiilor de restructurare la nivel național a structurilor academice din învățământul superior. Specializarea Pedagogie este acreditată de Ministerul Educației.

Specialiștii în educație și formare au competențe de a concepe, proiecta, coordona și evalua programe educaționale adaptate nevoilor fiecărei vârste și grup social, de a forma formatorii, de a conceptualiza educația și formarea asigurate în sistemul național de învățământ, de a consilia indivizii, dar și organizațiile educaționale,de a asigura formarea și dezvoltarea de competențe.
A asigura educație și învățare de calitate presupune ca profesioniștii special pregătiți să o conceapă, să o expliciteze, să o implementeze, monitorizeze și evalueze să facă parte din orice echipă sau instituție care își propune să ofere educație și formare.
Pedagogia este știința educației și a învățării, explicitând demersurile de a-i învăța pe ceilalți cum să învețe, iar absolvenții Specializării Pedagogie sunt cei mai abilitați să realizeze acest lucru nu numai la nivel practic, dar și explicativ, sprijinindu-i pe cei care ofertează educație și formare în orice domeniu să o realizeze calitativ, pe baze pedagogice.

Traseul parcurs de studenți în domeniu cuprinde Formare inițială, nivel licență pe parcursul a 6 semestre, studentul având posibilitatea de a continua formarea prin studii universitare de masterat la unul din cele două programe ofertate de Departamentul de Științe ale Educației.

Ocupații posibile ale viitorilor absolvenți, conform COR (listate în RNCIS- Registrul National al Calificărilor din Învățământul Superior): Profesor discipline psiho-pedagogice la nivel preuniversitar şi universitar; profesor logoped; Asistent de cercetare în domeniul educaţiei; Consilier învăţământ; Expert învăţământ; Inspector învăţământ; Referent de specialitate învăţământ; Mentor; Consiliere/orientare şcolară şi profesională; Consilier orientare privind cariera; Psihopedagog; Administrator de formare; Profesor în învăţământul liceal, postliceal; Profesor în învăţământul profesional şi de maiştri - 232001; Asistent universitar; Cercetator în pedagogie; Cercetător de dezvoltare comunitară; Consilier forța de muncă și șomaj; Consilier pentru tineret; Consilier pentru dezvoltare personală; Consilier vocațional; Consultant reconversie-mobilitatepersonală ; Consultant în domeniul forței de muncă ; Designer instructional; Dezvoltator de e-learning; Documentarist (studii superioare); Educator în penitenciare; Educator în unităţi de handicapaţi; Educator specializat; Evaluator; Evaluator de competențe profesionale; Evaluator de furnizori şi programe de formare; Evaluator în sistemul formării profesionale continue; Evaluator proiecte; Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene; Expert centre de perfecționare; Expert forța de muncă și șomaj; Formator -242401; Formator de formatori; Inspector de specialitate formare, evaluare și selecție profesională; Inspector şcolar pentru dezvoltarea resursei umane; Inspector şcolar pentru educaţie permanentă; Inspector şcolar pentru implementarea descentralizării instituţionale; Inspector şcolar pentru învăţământ particular şi alternative educaţionale; Inspector şcolar pentru învăţământul special; Inspector şcolar pentru managementul resurselor umane; Inspector şcolar pentru mentorat; Inspector şcolar pentru proiecte educaţionale; Instructor – educator pentru activităţi de resocializare; Manager de formare; Manager proiect; Mediator şcolar; Metodist; Organizator/ conceptor/ consultant formare; Pedagog de recuperare- 235205; Pedagog social; Referent de specialitate forța de muncă și șomaj; Specialist în activitatea de coaching; Specialist în formare;

  Absolvenții specializării Pedagogie se pot angaja în următoarele tipuri de instituții:
 • instituții publice: înstituții de învățământ preuniversitar și universitar, inspectorate de poliție, penitenciare, consilii județene, consilii locale, ministere;
 • instituții non-guvernamentale: asociații, fundații, organizații.
 • Absolvenții specializării Pedagogie sunt angajați în domeniui studiilor urmate în proporție de 75,9%.Un procentaj de 72,4% au inclusiv titulatura iar 3,5% deși își desfășoară activitatea în domeniu nu beneficiază și de titulatura diplomei universitare.

"

  Argumente ale alegerii specializării Pedagogie la UVT: disciplinele studiate, situațiile de învățare create, corp profesional dedicat, deschis, apropiat de nevoile studenților.
  Specializarea Pedagogie vă oferă oportunitatea unei formări de calitate, solide, riguroase, cu acces la experiențe educaționale inovatoare, atât formale, cât și non-formale. Veți avea acces la informații de specialitate actuale, fiind stimulați și motivați să performați, iar pachetele de discipline opționale constituie baza unei formări care situează studentul în centrul procesului didactic. Printre disciplinele opționale pe care le puteți alege putem aminti: Antropologia educaţiei, Pedagogii alternative, Educaţie antreprenorială, Psihopedagogia creativității, Pedagogie socială, Marketing educațional, Devianță juvenilă, Educaţia copiilor supradotaţi, Psihopedagogia familiei şi consiliere familială Veți avea posibilitatea de a cunoaște, încă din facultate, particularitățile profesiei didactice, cu accent pe dezvoltarea profesională și personală.
  Ce vă oferim?
 • proiectarea, conducerea şi evaluarea procesului de instruire, în armonie cu procesele de cunoaştere, asistare şi intervenţie specializată a dezvoltării personalităţii elevilor;
 • conceperea de programe educaţionale adaptate contextelor socio – economice şi culturale ale diverselor grupuri - ţintă;
 • analizarea critică, constructivă, monitorizarea şi evaluarea la nivel expert disciplinar a diverselor documente curriculare (planuri, programe de învăţământ), ca şi a diverselor materiale curriculare (în special manuale alternative);
 • adaptarea adecvată a conceperii şi derulării/ acompanierii procesului de învăţare la vârsta beneficiarilor (inclusiv pentru adulţi) şi la nevoile lor de învăţare;
 • evaluarea flexibilă, oportună şi obiectivă, în toate formele ei, a educabililor, a educatorilor, a organizaţiilor şcolare etc,
 • evaluarea multidimensională din perspectiva asigurării calităţii proceselor şi serviciilor educaţionale;
 • conceperea şi etalonarea de noi instrumente şi modalităţi de evaluare, la solicitări exprese;
 • competenţe manageriale la orice nivel: managementul lecţiei, al clasei de elevi, al echipei profesorale, al instituţiei educative, în administraţie teritorială de resort şamd;
 • consilierea psihopedagogică a elevilor de gimnaziu şi a cadrelor didactice, în special în probleme educaţionale, de colaborare cu familia etc;
 • utilizarea didactică avansată a noilor tehnologii de informare şi comunicare, integrate plenar şi eficient în procesul de predare- învăţare, în construirea de comunităţi virtuale de învăţare colaborativă, în conceperea, moderarea şi derularea de oferte de formare de la distanţă;
 • iniţierea, derularea şi monitorizarea de parteneriate instituţionale, de campanii educaţionale, după caz;
 • conceperea, derularea, monitorizarea, evaluarea de programe, proiecte, servicii educaţionale, de programe de formare (inclusiv la locul de muncă) proactive şi recuperative, adaptate specificităţii diferitelor grupuri ţintă, diferitelor nevoi (individuale, organizaţionale, comunitare) şi contexte educaţionale;
 • coordonarea muncii pe echipe şi în reţea, în spirit colaborativ cu efect sinergic;
 • abilitatea de a promova imaginea unei organizaţii / instituţiei şcolare / educaţionale, la cerere;
 • consultanţă de specialitate pentru a construi mesaje educaţionale adecvate, pentru a întări dimensiunea educaţională a diferitelor instituţii din comunitate cu rol educaţional (in)direct, pentru a întări valoarea formativă a mediilor non-formale şi informale de învăţare;
 • conceperea şi implementarea de servicii suport pentru includere socială prin abordări educaţionale, a grupurilor vulnerabile social; medierea comunicării intergeneraţionale.
 • competenţe în sfera managementului de proiecte educaţionale (de la concepere până la implementare, evaluare, diseminare);
 • capacitatea de a concepe, iniţia, derula şi finaliza cercetări ştiinţifice fundamentale şi aplicative în sfera teoriei şi practicii educaţionale
 • dezvoltarea profesională şi personală, obiectivată în analiza nevoilor şi a oportunităţilor de (auto)dezvoltare profesională, de consiliere cu privire la managementul carierei didactice.
 • "

  La programul de studii universitare de licență - specializarea PEDAGOGIE (PEDA), practica de specialitate se va putea organiza / derula în: școli și licee din învățământul preuniversitar, instituții de învățământ superior, cabinete logopedice, cabinete de consiliere psihopedagogică și orientare în carieră, case ale corpului didactic, inspectorate școlare, institute de educație a adulților, fundații pentru tineret, ONG-uri cu profil educațional, centre de educație permanentă, departamente de resurse umane, case de cultură, direcții ale primăriilor și prefecturilor care au ca obiect de activitate educația, instituții care oferă alternative educaționale, institute de cercetare etc.
  Forma operaţională de desfăşurare:
  Activitate în organizaţii şcolare, pe lângă profesorii consilieri
 • Colegiul Național C.D. Loga
 • Colegiul Național Bănățean
 • Liceul Teoretic W. Shakespeare
 • Liceul Teoretic Vlad Ţepeş
 • Liceul Teoretic Bela Bartok
 • Liceul Tehnologic de Transporturi Auto din Timişoara
 • Şcoala Gimnazială nr. 29
 • Şcoala Gimnazială
 • Activitate în ONG-uri şi centre
 • Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Timiş (FITT)
 • IREA - Institutul Român de Educație a Adulților
 • Centrul de Dezvoltare Academică din UVT
 • Centrul Judeţean de Resurse si Asistenţă Educaţională Timiş
 • Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Timiş
 • United Way
 • Asociaţia SCOP şi Centrul de Zi Effata Timişoara
 • Organizaţia Salvaţi Copiii, filiala Timiş

Activitatea de voluntariat urmăreşte dezvoltarea unui spirit civic-comunitar, responsabil şi voluntar în rândul studenţilor. Studenţii au astfel posibilitatea aprofundării unui domeniu de interes și îmbogăţirii experienţei practice. Din experienţa de până acum, studenţii au apreciat această posibilitate de a se implica în cadrul unor activităţi voluntare atât pentru dezvoltarea sau crearea unor abilităţi utile vieţii lor profesionale, cât şi personale.

SPECIALIZARE:Psihopedagogie specială


Durata studiilor: 3 ani
Formă de invăţămant: cursuri cu frecvență;
Titlul obţinut:

Intrebări frecvente

Specializarea Psihopedagogie Specială dezvoltă următoarele seturi de competenţe profesionale: proiectarea şi realizarea activităţilor de educare şi instruire a copiilor cu cerinţe educative speciale, evaluarea psihopedagogică şi psihodiagnosticul special al persoanelor cu nevoi speciale, proiectarea intervenţiei psihopedagogice şi a terapiilor specifice, proiectarea, derularea şi valorificarea cercetărilor psihopedagogice, integrarea copiilor cu cerinţe educative speciale în şcoli integrate şi incluzive și consilierea psihopedagogică a copiilor cu cerinţe educative speciale, a familiei acestora şi a profesorilor implicaţi în educaţia lor.
Absolvenţii programului de studii Psihopedagogie specială dobândesc modulul pedagogic după parcurgerea programului de studiu și titlul de psiholog practicant în psihopedagogie specială.

Departamentul de Științe ale Educației este și cea mai nouă structură academică a facultății, prima specializare, Pedagogia, fiind înființată în anul 1997.A urmat Psihopedagogia specială în 1999. În anul 2002 a fost înființată Catedra de Științe ale educației, reunind cele două specializări: Pedagogie și Psihopedagogie specială. În anul 2005, odată cu intrarea în lichidare a fostelor Colegii de institutori, respectiv cu restructurarea învățământului superior românesc potrivit Procesului Bologna, Catedra de Științele educației a preluat și specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar (PIPP).
Din anul 2012, Catedra de Științe ale educației se transformă în Departamentul de Științe ale educației (DȘE), potrivit dispozițiilor de restructurare la nivel național a structurilor academice din învățământul superior. Specializarea Psihopedagogie specială este acreditată de Ministerul Educației.

Psihopedagogia specială oferă posibilități multiple și variate de specializare: educație specială, terapia tulburărilor de dezvoltare (tulburare de spectru autist, dizabilitate intelectuală, ADHD), Down, deficiențe senzoriale, deficențe neuro-motorii, tulburări emoțional - comportamentale, logopedie, consilierea copiilor cu CES, consilierea părinților și a cadrelor didactice, educația copiilor supradotați.

Traseul parcurs de studenți în domeniu cuprinde Formare inițială, nivel licență pe parcursul al 6 semestre, studentul având posibilitatea de a continua formarea prin studii universitare de masterat la unul din cele trei programe ofertate de Departamentul de Științe ale Educației.

  Specializarea Psihopedagogie Specială formează următoarele categorii de specialişti:
 • educator-învăţător în educaţia specială;
 • profesor de educaţie specială;
 • psihopedagog (profesor pentru educarea vederii, profesor/instructor pentru orientare si mobilitate, profesor preparator pentru nevăzători, profesor pentru educarea auzului);
 • profesor logoped sau asistent logoped;
 • profesor de sprijin;
 • profesor itinerant;
 • psihodiagnostician;
 • profesor de educaţie timpurie;
 • consilier şcolar;
 • profesor pentru abilitarea copiilor cu eşec şcolar;
 • profesor programe educative nonguvernamentale;
 • cercetător în domeniu.
 • Atestarea oferită de Colegiul Psihologilor din România le oferă absolvenților de Psihopedagogie specială posibilitatea de a deține cabinete individuale de evaluare și terapie a copiilor cu dizabilități și de consiliere a familiilor acestora.

Absolvenții specializării Psihopedagogie specială lucrează în domenii specifice în proporție de aproximativ 90% (88%).
Dintre cei care lucrează în domeniul absolvit, 74,75% au și titulatura și alți 13,25% nu beneficiază de această titulatură.

  Specializarea Psihopedagogie Specială dezvoltă următoarele cunoştinţe şi abilităţi specifice:
 • Cunoaşterea principalelor paradigme şi abordări în domeniu, al limbajului specific şi a principalelor metode de instruire a copiilor cu CES;
 • Cunoaşterea particularităţilor dezvoltării copiilor cu CES;
 • Cunoaşterea şi înţelegerea principalelor forme ale evaluări psihopedagogice şi a principalelor forme şi etape ale intervenţiei psihopedagogice;
 • Cunoaşterea şi înţelegerea diferitelor forme de şcolarizare a copiilor cu CES, a principalelor orientări în consilierea persoanelor cu nevoi speciale;
 • Identificarea nevoilor de intervenţie psihopedagogică şi consiliere a copiilor cu CES, selectarea adecvată a metodelor de intervenţie;
 • Înţelegerea şi explicare principalelor forme de integrare şi incluziune;
 • Conceperea de programe de instruire individualizate pentru copiii cu CES;
 • Efectuarea de adaptări curriculare pentru copiii cu CES;
 • Aplicarea de proceduri de individualizare a curriculumului, a metodelor de predare şi evaluare didactică în funcţie de necesităţile mediului;
 • Utilizarea cunoştinţelor de bază în sprijinirea profesorului în activitatea de management al clasei;
 • Aplicarea şi utilizarea adecvată a metodelor de consiliere psihopedagogică;
 • Elaborarea unor metode şi programe inovative de instruire a copiilor cu CES
 • Planificarea sesiunilor de evaluare psihopedagogică, psihodiagnostic special sau psihodiagnoză.
 • Dezvoltare de metode inovative de intervenţie psihopedagogică
 • Elaborarea de proiecte de cercetare la standarde de calitate acceptate la nivel european, cu un grad ridicat de inovaţie;
 • Elaborarea şi dezvoltarea planurilor complexe de integrare, atât educaţională, cât şi socială, profesională şi comunitară;
 • Planificarea şi dezvoltarea planurilor complexe de consiliere.

  La programul de studii universitare de licență - specializarea PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ (PPS), practica de specialitate se va organiza / derula în: centre școlare pentru educație incluzivă, fundații și asociații care se adresează persoanelor cu nevoi educaționale speciale, școli și licee care practică integrarea și incluziunea școlară, centre de zi care acordă asistență și îngrijire copiilor cu disabilități etc.
  Forma operaţională de desfăşurare: activitate în şcoli de masă integratoare, pe lângă profesorii de sprijin / profesorii itineranţi: Scoli de aplicaţie:
 • Liceul Teoretic Special IRIS Timișoara
 • CSEI ”C-tin Pufan” Timișoara
 • CSEI ”P.P. Neveanu” Timișoara
 • CSEI ”D. Ciumăgeanu” Timișoara
 • Şcoala Gimnazială nr. 6, Timişoara
 • Şcoala Gimnazială nr. 12, Timişoara
 • Şcoala Gimnazială nr. 20, Timişoara
 • Liceul Teoretic ”W. Shakespeare”, Timişoara

Activitatea de voluntariat urmăreşte dezvoltarea unui spirit civic-comunitar, responsabil şi voluntar în rândul studenţilor. Studenţii au astfel posibilitatea aprofundării unui domeniu de interes și îmbogăţirii experienţei practice. Din experienţa de până acum, studenţii au apreciat această posibilitate de a se implica în cadrul unor activităţi voluntare atât pentru dezvoltarea sau crearea unor abilităţi utile vieţii lor profesionale, cât şi personale.

SPECIALIZARE:Pedagogia invățământului primar și preșcola


Durata studiilor: 3 ani
Formă de invăţămant: cursuri cu frecvență;
Titlul obţinut:

Intrebări frecvente

Misiunea Specializării PEDAGOGIA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PRIMAR ȘI PREȘCOLAR oferită de Departamentul de Ştiinţe ale Educaţiei de la Facultatea de Sociologie şi Psihologie a Universităţii de Vest din Timişoara este aceea de a forma specialiști în științele educației având calificarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, capabili să conceapă şi să deruleze activități didactice specifice, în context educaţional, formal sau non-formal.
Programul de studii al Specializării PIPP are un pronunţat caracter interdisciplinar, valorificând cunoştinţe din domenii multiple, precum: limba și literatura română, didactica domeniului limbă și comunicare, didactica predării limbii și literaturii române în învățământul primar, matematică, istorie, geografie, arte plastice și didactica acestor discipline, pedagogie, psihologie, psihopedagogie specială, pedagogie socială, sociologie, printr-o abordare multi, inter- și transdisciplinară a problemelor privind educaţia, învăţământul, şcoala, aspectele educative explicite şi implicite ale diferitelor contexte de educaţie şi formare.

Departamentul de Științe ale Educației este și cea mai nouă structură academică a facultății, prima specializare, Pedagogia, fiind înființată în anul 1997. A urmat Psihopedagogia specială în 1999.
În anul 2002 a fost înființată Catedra de Științe ale educației, reunind cele două specializări: Pedagogie și Psihopedagogie specială.
În anul 2005, odată cu intrarea în lichidare a fostelor Colegii de institutori, respectiv cu restructurarea învățământului superior românesc potrivit Procesului Bologna, Catedra de Științele educației a preluat și specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar (PIPP).
Din anul 2012, Catedra de Științe ale educației se transformă în Departamentul de Științe ale educației (DȘE), potrivit dispozițiilor de restructurare la nivel național a structurilor academice din învățământul superior. Specializarea Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar este acreditată de Ministerul Educației.

Specializarea asigură competenţe generale şi specifice în domeniile: profesor pentru învăţământ preşcolar, profesor pentru învăţământ primar, profesor de sprijin în învăţământul preprimar şi primar.

Traseul parcurs de studenți în domeniu cuprinde Formare inițială, nivel licență pe parcursul al 6 semestre, studentul având posibilitatea de a continua formarea prin studii universitare de masterat la unul din cele trei programe ofertate de Departamentul de Științe ale Educației.

Posibilele ocupații pentru absolvenții PIPP, conform COR:

 • Asistent de cercetare în Pedagogie;
 • Consilier școlar;
 • Consilier învățământ;
 • Expert învățământ;
 • Inspector școlar;
 • mentor;
 • Profesor pentru învățământul preșcolar;
 • Profesor pentru învățământul primar;
 • referent de specialitate învățământ;
 • 80% dintre absolvenții PPP activează în domeniu și au titulatura conferită de diplomă, fiind profesori la clasele primare sau la grupele din pre-primar.

   Dublă specializare:
  • învățământ primar și preșcolar.
  • Pregătire metodică solidă.
  • Posibililități foarte mari de angajare după finalizarea studiilor universitare.

  Practica de specialitate se deruleaza în grădinițe și școli de aplicație din Timișoara, pe durata celor trei ani de studii universitare.

  Activitatea de voluntariat urmăreşte dezvoltarea unui spirit civic-comunitar, responsabil şi voluntar în rândul studenţilor. Studenţii au astfel posibilitatea aprofundării unui domeniu de interes și îmbogăţirii experienţei practice. Din experienţa de până acum, studenţii au apreciat această posibilitate de a se implica în cadrul unor activităţi voluntare atât pentru dezvoltarea sau crearea unor abilităţi utile vieţii lor profesionale, cât şi personale.