CDS – Centrul de Diagnoză Socială

CDS reprezintă o unitate de cercetare avansată și de fundamentare de politici publice (inclusiv în domeniul educațional) pe baza diagnozei furnizate și are o orientare interdisciplinară (sociologie, psihologie), și își propune să fie un focar științific de analiză și sinteză a dinamicii sociale și identitare regionale. Scopul activității CDS îl constituie cercetarea fundamentală și aplicativă avansată prin dezvoltarea de programe de cercetare, consultanță și expertiză în domeniul sociologiei și în ariile disciplinare conexe (psihologie socială, psihologie interculturală, etnopsihologie, politici sociale, demografie etc). Activitatea de cercetare a CDS se desfășoară în raport cu programele de cercetare elaborate și asumate de către Colectivele de cercetare componente, avizate de către Consiliul științific al Centrului.

1. Cercetare fundamentală și aplicată în domeniul/ariile disciplinare sociologie și psihologie.
2. Iniţierea și promovarea de programe de cercetare în domeniul Centrului.
3. Promovarea şi diseminarea pe plan naţional şi internaţional a rezultatelor cercetării, prin participare și organizarea de conferinţe, simpozioane, dezbateri, mese rotunde, precum şi publicarea rezultatelor cercetării în reviste relevante la nivel național și internațional;
4. Realizarea de cărţi, culegeri, materiale didactice, prin care CDS să-şi aducă contribuţia la cercetarea ştiinţifică în domeniu.
5. Elaborarea de rapoarte de cercetare și expertiză furnizate unor actori relevanți din mediul economic, social, politic și cultural, care propun diverse diagnoze sectoriale asupra dinamicii societale.
6. Dezvoltarea unei infrastructuri de cercetare performante, prin accesarea unor linii de finanțare națională și internațională, care să pună în valoare resursele de competență și expertiză furnizate de membrii echipei centrului.
7. Acordarea de consultanţă de specialitate în domeniul centrului pentru instituţii publice sau private, agenţi economici, organizaţii nonguvernamentale, în domeniul de competență și în ariile disciplinare înrudite CDS. Consultanța se va oferi sub forma unor rapoarte de diagnoză și intervenție rezultate în urma realizării unor contracte de colaborare între UVT (prin intermediul CDS) cu beneficiari externi, precizate la art. 2.7 din Regulamentul Cercetării și Creației Universitare din UVT.

Directorul centrului: Prof.univ. dr. Alin Gavreliuc
Echipa operațională a centrului:
Conf.univ.dr. Bogdan Nadolu
Lect.univ.dr. Melinda Dincă
Lect.univ.dr. Dana Gavreliuc
Drd. Daniela Moza
Drd. Ana Pășcălău
Drd. Zsolt Veress

Consiliul de conducere:
Prof.univ.dr. Alin Gavreliuc, director
Lect.univ.dr. Melinda Dincă, membru
Conf.univ.dr. Bogdan Nadolu, membru

Consiliul științific:
Prof.univ.dr. Alin Gavreliuc, Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. univ.dr. Septimiu Chelcea, Universitatea București
Prof.univ.dr. Petru Iluț, Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Prof.univ.dr. Luminița Iacob, Universitatea ”Alexandru-Ioan Cuza”, Iași
Prof.univ.dr. Marta Fulop, Eötvös Loránd University & Hungarian Academy of Sciences, Budapest

Date de contact: E-mail: alin.gavreliuc@e-uvt.ro
Telefon: 0256592377
Locație: din septembrie 2015 – sala 320

CSCPT - Centrul de studii și cercetări psihologice Timișoara

IREA - Institutul Român de Educație a Adulților

• să furnizeze suport teoretic si metodologic pentru instituţiile implicate în educaţia adulţilor;
• să conecteze munca profesorilor şi a practicienilor din domeniul educaţiei adulţilor prin cercetări participative şi prin dezvoltarea de proiecte
• să iniţieze şi să implice parteneriate internaţionale orientate spre dezvoltarea educaţiei adulţilor şi să promoveze în străinătate educaţia adulţilor din România.
Ana-Simona Negomireanu
Director
Email: simona.negomireanu@irea.ro
Număr de telefon:

Denisa Mariana Lombrea
Asistent cercetare în pedagogie
Email: denisa.lombrea@irea.ro
Numar de telefon: 0725 225 249

Ana- Simona Negomireanu
Asistent cercetare în pedagogie
Email: simona.negomireanu@irea.ro

Email: office@irea.ro
Telefon: +40256 592960
Fax: +40356 816532
Mobil: +40725 225249

CICOP - Centre for Research based on Child-Parent Interactions

CAIP - Centrul de Asistentă şi Integrare Psihopedagogică

Centrul de Asistență şi Integrare Psihopedagogică (CAIP) este un departament intra-universitar al Universităţii de Vest din Timişoara şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Carta Universităţii şi cu prevederile prezentului regulament. Înfiinţarea CAIP face parte din politica de asigurare şi îmbunătăţire continuă a calităţii pe care Universitatea de Vest din Timişoara a adoptat-o, în cadrul Senatului şi la propunerea Rectorului Universităţii de Vest.
CAIP a apărut din necesitatea de a oferi asistență studenților cu dizabilități din Universitatea de Vest din Timișoara. Colectivul de specialitate din cadrul Departamentului de Științe ale Educației al Facultății de Sociologie și Psihologie a inițiat înființarea acestui centru pentru a dezvolta o formă instituționalizată de suport, nu doar pentru studenții cu dizabilități ai Departamentului respectiv, ci pentru toți studenții UVT.
CAIP îşi propune să ofere oportunităţi de cercetare, implementare, formare şi supervizare instituţiilor de profil, cercetătorilor, practicienilor, cadrelor didactice şi studenţilor din domenii conexe psihopedagogiei speciale şi a integrării educaționale.
Centrul de Asistentă şi Integrare Psihopedagogică CAIP are ca misiune dezvoltarea unui mediu universitar incluziv, centrat pe performanță, în care persoanele cu dizabilități să își aducă aportul la crearea unei culturi a toleranței, diversității și participării active prin asigurarea şi promovarea unui mediu universitar bazat pe principiile şanselor egale în educaţie, asistarea studenţilor cu cerinţe educative speciale, dezvoltarea şi inovarea în domeniul psihopedagogiei speciale, optimizarea practicilor în domeniul integrării educaționale, a îmbogăţirii cunoaşterii ştiinţifice, a dezvoltării colaborării între specialişti în domeniul psihopedagogiei speciale şi a psihologiei educaţionale, a cooperării între instituţiile de profil, din ţară şi străinătate. CAIP îşi propune să acţioneze ca o interfaţă a Universităţii de Vest între comunitatea academică şi mediul educaţional.

1. Crearea unui cadru de dezvoltare şi a unui model de integrare educaţională pentru studenţilor cu cerinţe educative speciale în Universitatea de Vest Timişoara oferind metodologii şi abordări personalizate.
2. Dezvoltarea cunoaşterii ştiinţifice în domeniul psihopedagogiei speciale şi psihologiei educaţionale în vederea creşterii calităţii practicilor educaţionale, a formării şi intervenţiei psihopedagogice.
3. Crearea oportunităţilor de implicare a studenţilor din Universitatea de Vest Timişoara în activităţii de cercetare, voluntariat şi practică în domeniul ştiinţelor educaţiei.
4. Organizarea unui centru de resurse în psihopedagogie specială şi integrare educaţională, care să ofere expertiză şi servicii către comunitate, ca parte a strategiei de dezvoltare instituțională a Universităţii de Vest.
5. Dezvoltarea cooperării naţionale şi internaţionale în domeniul psihopedagogiei speciale şi integrării educaţionale.
6. Promovarea dizabilității și a studenților cu dizabilități în UVT și comunitate.
Director CAIP
Conf. univ. dr. Mihai Florin Predescu
Email: mihai.predescu@e-uvt.ro

Echipa CAIP
Lect. Univ. dr. Ioana Dârjan (ioana.darjan@e-uvt.ro)
Lect. Univ. dr. Loredana AlGhazi (loredana.al@e-uvt.ro)
Lect. Univ. dr. Anca Lustrea (anca.lustrea@e-uvt.ro)
Lect. Univ. dr. Sorin Predescu (predescus@gmail.com)
Asist. Univ. dr. Claudia Borca (claudia.borca@e-uvt.ro)
Adresa:
Timisoara, Calea Bogdanestilor 32 A, cam 02

CUTPC - Clinica Universitară de Terapii și Consiliere Psihopedagogică

— Să reunească specialiști din Universitatea de Vest din Timișoara și alte universități/institute de cercetare.
— Să dezvolte cunoștințe științifice în domeniu pentru a îmbunătăți calitatea educației, instruirii și intervenției, folosind tehnologii de ultimă oră.
— Să implice studenții în cercetare, să le ofere supervizare în aplicarea cunoștințelor și înțelegerii lor conceptuale în situații de învățare experimentală.
— Să ofere expertiză și servicii către comunitate, ca parte a strategiei de dezvoltare instituțională a Universității de Vest.
Fondatori
1. Lect. univ. dr. Loredana Al Ghazi, UVT, director CUTCP
2. Conf. univ. dr. Mihai Predescu, UVT, președinte Consiliu Științific
3. Conf. univ. dr. Anca Luștrea, UVT, director Departament Cercetare Psihopedagogie specială
4. Lect. univ. dr. Ioana Dârjan, UVT, director Departament Formare, Supervizare și Practică
5. Lect. univ. dr. Claudia Borca, UVT, Facultatea de Sociologie și Psihologie
6. Conf. univ. dr. Mădălin Bunoiu, UVT, prorector Strategie de cercetare, dezvoltare şi inovare ştiinţifică
7. Prof. univ. dr. Simona Sava, UVT, director departament Științe ale Educației

Asociați
1. Prof. univ. dr. Mihaela Oravițan, UVT, director departament cercetare Kinetoterapie și motricitate specială
2. Lect. univ. dr. Silviu Oravițan, UVT, director departament cercetare Terapii prin Muzică și Teatru
3. Prof. univ. dr. Maria Puiu, UMF Victor Babeș din Timișoara, președinte Alianţa Naţionale a Bolilor Rare din România
4. Lect. univ. dr. Nicol Andreescu, cercetător Centrul de Medicină Genomică al UMF Victor Babeș din Timișoara
5. Lect. univ. dr. Alexandra Rusu, UVT, Facultatea de Educație Fizică și Sport
6. Conf. univ. dr. Eugen Jurca, psiholog principal, psihoterapeut Analiză Existențială și Logoterapie, UVT, Facultatea de Sociologie și Psihologie
7. Lect. univ. dr. Mugur Ciumăgeanu, psiholog principal psihologie clinică, psihoterapeut CBT, UVT, Facultatea de Sociologie și Psihologie
8. Lect. univ. dr. Roxana Toma, psiholog principal Psihologie educațională, consiliere și orientare școlară și vocațională, UVT, Facultatea de Sociologie și Psihologie
Obiectul de activitate al Clinicii cuprinde:
I. Activităţi de cercetare-dezvoltare aplicativă şi fundamentală în urmatoarele domenii:
1. psihopedagogie specială
— evaluare, intervenție
— consiliere psihologică, educațională și vocațională și psihoterapie pentru persoanele cu dizabilități și familiile acestora
2. kinetoterapie şi motricitate specială
3. terapie ocupaţională
4. terapie prin arte
5. alte domenii de activitate interdisciplinare

II. Activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare şi inovare propriu-zise:
1. consultanţă şi asistenţă de specialitate in domeniul psihopedagogiei speciale;
2. valorificarea cercetării ştiinţifice prin transferul rezultatelor către clinici, spitale, şcoli;
3. servicii către comunitate

III. Activităţi de Formare, Supervizare şi Practică
1. Clinica are ca scop desfăşurarea activităţilor de cercetare ştiinţifică şi oferirea de facilităţi de practică pentru studenţii UVT (Facultatea de Sociologie şi Psihologie, Facultatea de Educație Fizică și Sport, Facultatea de Muzică și Teatru, Facultatea de Arte și Design).
2. Clinica va asigura accesul la infrastructura sa de cercetare pentru studenţii de la programele de licenţă și master și pentru doctoranzii UVT care își elaborează lucrările de licenţă, disertaţie sau teza de doctorat în cadrul proiectelor de cercetare desfășurate de conducătorii lor în cadrul Clinicii.
3. Specialiștii Clinicii oferă supervizare în specialitățile: Psihopedagogie specială, Psihologie educațională, Consiliere școlară și vocațională, Psihologie clinică, Consiliere și Psihoterapie.

Extra:
Avem în derulare (noiembrie 2017 – noiembrie 2019) proiectul Innovative Academic Course on Integrative Interventions for Children with Autism Spectrum Disorders, finanțat de Comisia Europeană prin intermediul programului Erasmus+, Parteneriate strategice.
Clinica beneficiază de suportul Băncii Transilvania.
Sediul CUTCP este în str. Petre Râmneanțu, nr. 11

CCADIS - Centrul de Cercetare-Acțiune privind Discriminarea și Incluziunea Socială

CENTRUL DE CERCETARE-ACȚIUNE PRIVIND DISCRIMINAREA ȘI INCLUZIUNEA SOCIALĂ (CCADIS) este o structură autonomă, fără personalitate juridică, cu profil profesional, ştiinţific şi educaţional care se înfiinţează, se organizează sau se desfiinţează prin hotărâre a Senatului UVT la propunerea Consiliului de Administraţie UVT.

Obiectivele de activitate ale CCADIS vizează:
— Dezvoltarea și perfecționarea modalităților de intervenție pentru incluziunea socială a persoanele aflate în situație de risc sau vulnerabilitate;
— Dezvoltarea de măsuri inovative privind acțiunile de incluziune socială;
— Asistenţă tehnică în proiectarea și derularea de investigații științifice (studii, diagnoze, prognoze etc.) privind nevoile sociale ale membrilor comunității;
— Activități de proiectare și derulare de analize și cercetări privind: nevoile sociale, sistemul de servicii sociale și calitatea acestuia, politicile și strategiile locale, regionale, naționale și internaționale de incluziune socială;
— Creşterea competenţelor profesionale ale specialiștilor care lucrează în domeniul intervenției sociale cu categoriile vulnerabile;
— Promovarea de cursuri (formare continuă, perfecţionare, post-universitare) în domeniul intervenției sociale cu categoriile vulnerabile şi al abordărilor cu caracter interdisciplinar, conexe acestuia, ce se vor derula conform reglementărilor UVT;
— Susţinerea înfiinţării şi dezvoltării de programe de studii universitare de master în domeniul științelor sociale;
— Implicarea CADIS în realizarea de programe de orientare profesională, în vederea creşterii imaginii UVT;
— Includerea activităţii CADIS în circuitul naţional şi european de valori ştiinţifice prin colaborare cu alte centre de cercetare din ţară şi străinătate şi afilierea centrului la reţele de cercetare naţionale şi europene;
— Stimularea şi susţinerea propunerilor de proiecte şi granturi la nivel naţional şi internaţional;
— Promovarea unei activităţi susţinute de cercetare fundamentală şi aplicativă în domeniul științelor sociale, aliniată la cerinţele şi exigenţele europene, în colaborare cu colective de cercetare similare din ţară şi străinătate;
— Diseminarea la nivel național și internațional a rezultatelor cercetării, prin organizarea de manifestări științifice (conferințe, seminarii, schimburi de experiență etc.);
— Diseminarea la nivel național și internațional a rezultatelor cercetării, prin publicații științifice (cărți, articole, jurnale etc.), care valorifică rezultatele cercetărilor derulate.
Consiliul de conducere:
Conf. univ. dr. Teodor Mircea ALEXIU – director
Lect. univ. dr. Elena-Loreni BACIU – membru
Lect. univ. dr. Theofild-Andrei LAZĂR – membru

Consiliul științific:
Conf. univ. dr. Teodor Mircea ALEXIU – Universitatea de Vest din Timișoara
Conf. univ. dr. Mihaela Alida TOMIȚĂ – Universitatea de Vest din Timișoara
Conf. univ. dr. Mihai PREDESCU – Universitatea de Vest din Timișoara
Lect. univ. dr. Elena-Loreni BACIU – Universitatea de Vest din Timișoara
Lect. univ. dr. Theofild-Andrei LAZĂR – Universitatea de Vest din Timișoara

Compartimentul de cercetare și inovare
Conf. univ. dr. Teodor Mircea ALEXIU
Student drd. Roxana UNGUREANU

Compartimentul de formare
Conf. univ. dr. Mihaela Alida TOMIȚĂ
Conf. univ. dr. Mihai PREDESCU

Compartimentul de intervenție
Lect. univ. dr. Theofild-Andrei LAZĂR

Compartimentul de consultanță
Lect. univ. dr. Elena-Loreni BACIU
Conf. univ. dr. Teodor Mircea ALEXIU -Director
E-mail: teodor.alexiu@e-uvt.ro
Telefon: 0256592331
Locație: Bv. Vasile Pârvan, nr. 4, et 6, sala 605D, Timișoara, 300223, jud. Timiș