Research centers

CDS – Centrul de Diagnoză Socială

CDS reprezintă o unitate de cercetare avansată și de fundamentare de politici publice (inclusiv în domeniul educațional) pe baza diagnozei furnizate și are o orientare interdisciplinară (sociologie, psihologie), și își propune să fie un focar științific de analiză și sinteză a dinamicii sociale și identitare regionale. Scopul activității CDS îl constituie cercetarea fundamentală și aplicativă avansată prin dezvoltarea de programe de cercetare, consultanță și expertiză în domeniul sociologiei și în ariile disciplinare conexe (psihologie socială, psihologie interculturală, etnopsihologie, politici sociale, demografie etc). Activitatea de cercetare a CDS se desfășoară în raport cu programele de cercetare elaborate și asumate de către Colectivele de cercetare componente, avizate de către Consiliul științific al Centrului.

1. Cercetare fundamentală și aplicată în domeniul/ariile disciplinare sociologie și psihologie.
2. Iniţierea și promovarea de programe de cercetare în domeniul Centrului.
3. Promovarea şi diseminarea pe plan naţional şi internaţional a rezultatelor cercetării, prin participare și organizarea de conferinţe, simpozioane, dezbateri, mese rotunde, precum şi publicarea rezultatelor cercetării în reviste relevante la nivel național și internațional;
4. Realizarea de cărţi, culegeri, materiale didactice, prin care CDS să-şi aducă contribuţia la cercetarea ştiinţifică în domeniu.
5. Elaborarea de rapoarte de cercetare și expertiză furnizate unor actori relevanți din mediul economic, social, politic și cultural, care propun diverse diagnoze sectoriale asupra dinamicii societale.
6. Dezvoltarea unei infrastructuri de cercetare performante, prin accesarea unor linii de finanțare națională și internațională, care să pună în valoare resursele de competență și expertiză furnizate de membrii echipei centrului.
7. Acordarea de consultanţă de specialitate în domeniul centrului pentru instituţii publice sau private, agenţi economici, organizaţii nonguvernamentale, în domeniul de competență și în ariile disciplinare înrudite CDS. Consultanța se va oferi sub forma unor rapoarte de diagnoză și intervenție rezultate în urma realizării unor contracte de colaborare între UVT (prin intermediul CDS) cu beneficiari externi, precizate la art. 2.7 din Regulamentul Cercetării și Creației Universitare din UVT.

Directorul centrului: Prof.univ. dr. Alin Gavreliuc
Echipa operațională a centrului:
Conf.univ.dr. Bogdan Nadolu
Lect.univ.dr. Melinda Dincă
Lect.univ.dr. Dana Gavreliuc
Drd. Daniela Moza
Drd. Ana Pășcălău
Drd. Zsolt Veress

Consiliul de conducere:
Prof.univ.dr. Alin Gavreliuc, director
Lect.univ.dr. Melinda Dincă, membru
Conf.univ.dr. Bogdan Nadolu, membru

Consiliul științific:
Prof.univ.dr. Alin Gavreliuc, Universitatea de Vest din Timișoara
Prof. univ.dr. Septimiu Chelcea, Universitatea București
Prof.univ.dr. Petru Iluț, Universitatea ”Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Prof.univ.dr. Luminița Iacob, Universitatea ”Alexandru-Ioan Cuza”, Iași
Prof.univ.dr. Marta Fulop, Eötvös Loránd University & Hungarian Academy of Sciences, Budapest

Date de contact: E-mail: alin.gavreliuc@e-uvt.ro
Telefon: 0256592377
Locație: din septembrie 2015 – sala 320

CSCPT - Centrul de studii și cercetări psihologice Timișoara

@dCom - Advanced Communication Research Center

CICOP - Centre for Researces based on Child-Parent Interactions

IREA - Institutul Român de Educație a Adulților

• să furnizeze suport teoretic si metodologic pentru instituţiile implicate în educaţia adulţilor;
• să conecteze munca profesorilor şi a practicienilor din domeniul educaţiei adulţilor prin cercetări participative şi prin dezvoltarea de proiecte
• să iniţieze şi să implice parteneriate internaţionale orientate spre dezvoltarea educaţiei adulţilor şi să promoveze în străinătate educaţia adulţilor din România.
Maria Țoia
Director
Email: maria.toia@irea.ro
Număr de telefon: 0725 225 247

Denisa Mariana Lombrea
Asistent cercetare în pedagogie
Email: denisa.lombrea@irea.ro
Numar de telefon: 0725 225 249

Ana- Simona Negomireanu
Asistent cercetare în pedagogie
Email: simona.negomireanu@irea.ro

Mihaela Rucsandra Dobra
Responsabil Social Media și Comunicare
Email: ruxandra.dobra@irea.ro
Număr de telefon: 0725 225 248
Email: office@irea.ro
Telefon: +40256 592960
Fax: +40356 816532
Mobil: +40725 225249

CAIP - Centrul de Asistentă şi Integrare Psihopedagogică

Centrul de Asistență şi Integrare Psihopedagogică (CAIP) este un departament intra-universitar al Universităţii de Vest din Timişoara şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu Carta Universităţii şi cu prevederile prezentului regulament. Înfiinţarea CAIP face parte din politica de asigurare şi îmbunătăţire continuă a calităţii pe care Universitatea de Vest din Timişoara a adoptat-o, în cadrul Senatului şi la propunerea Rectorului Universităţii de Vest.
CAIP a apărut din necesitatea de a oferi asistență studenților cu dizabilități din Universitatea de Vest din Timișoara. Colectivul de specialitate din cadrul Departamentului de Științe ale Educației al Facultății de Sociologie și Psihologie a inițiat înființarea acestui centru pentru a dezvolta o formă instituționalizată de suport, nu doar pentru studenții cu dizabilități ai Departamentului respectiv, ci pentru toți studenții UVT.
CAIP îşi propune să ofere oportunităţi de cercetare, implementare, formare şi supervizare instituţiilor de profil, cercetătorilor, practicienilor, cadrelor didactice şi studenţilor din domenii conexe psihopedagogiei speciale şi a integrării educaționale.
Centrul de Asistentă şi Integrare Psihopedagogică CAIP are ca misiune dezvoltarea unui mediu universitar incluziv, centrat pe performanță, în care persoanele cu dizabilități să își aducă aportul la crearea unei culturi a toleranței, diversității și participării active prin asigurarea şi promovarea unui mediu universitar bazat pe principiile şanselor egale în educaţie, asistarea studenţilor cu cerinţe educative speciale, dezvoltarea şi inovarea în domeniul psihopedagogiei speciale, optimizarea practicilor în domeniul integrării educaționale, a îmbogăţirii cunoaşterii ştiinţifice, a dezvoltării colaborării între specialişti în domeniul psihopedagogiei speciale şi a psihologiei educaţionale, a cooperării între instituţiile de profil, din ţară şi străinătate. CAIP îşi propune să acţioneze ca o interfaţă a Universităţii de Vest între comunitatea academică şi mediul educaţional.

1. Crearea unui cadru de dezvoltare şi a unui model de integrare educaţională pentru studenţilor cu cerinţe educative speciale în Universitatea de Vest Timişoara oferind metodologii şi abordări personalizate.
2. Dezvoltarea cunoaşterii ştiinţifice în domeniul psihopedagogiei speciale şi psihologiei educaţionale în vederea creşterii calităţii practicilor educaţionale, a formării şi intervenţiei psihopedagogice.
3. Crearea oportunităţilor de implicare a studenţilor din Universitatea de Vest Timişoara în activităţii de cercetare, voluntariat şi practică în domeniul ştiinţelor educaţiei.
4. Organizarea unui centru de resurse în psihopedagogie specială şi integrare educaţională, care să ofere expertiză şi servicii către comunitate, ca parte a strategiei de dezvoltare instituțională a Universităţii de Vest.
5. Dezvoltarea cooperării naţionale şi internaţionale în domeniul psihopedagogiei speciale şi integrării educaţionale.
6. Promovarea dizabilității și a studenților cu dizabilități în UVT și comunitate.
Director CAIP
Conf. univ. dr. Mihai Florin Predescu
Email: mihai.predescu@e-uvt.ro

Echipa CAIP
Lect. Univ. dr. Ioana Dârjan (ioana.darjan@e-uvt.ro)
Lect. Univ. dr. Loredana AlGhazi (loredana.al@e-uvt.ro)
Lect. Univ. dr. Anca Lustrea (anca.lustrea@e-uvt.ro)
Lect. Univ. dr. Sorin Predescu (predescus@gmail.com)
Asist. Univ. dr. Claudia Borca (claudia.borca@e-uvt.ro)
Adresa:
Timisoara, Calea Bogdanestilor 32 A, cam 02

UCTPC - University Clinic for Therapies and Psycho-pedagogic Counselling