În concordanţă cu obiectivele generale ale Universităţii de Vest din Timişoara și cele ale Facultății de Sociologie și Psihologie, Departamentul de Asistenţă Socială îşi propune să califice asistenţi sociali cu pregătire superioară universitară, specialişti care să se poată integra cât mai rapid în diversele locuri de activitate corespunzătoare calificării, în urma unei pregătiri pe o durată de 3 ani (6 siestre).

Specializarea în asistenţă socială îşi propune să prevadă o informare şi formare profesională de înaltă calitate pentru profesia de asistent social, cu referinţă la cunoştinţe, deprinderi şi valori specifice; să promoveze cercetarea ştiinţifică în domeniul asistenţei sociale în vederea clarificării unor aspecte teoretice şi a găsirii unor soluţii practice; să contribuie la dezvoltarea serviciilor de asistenţă socială şi la ianciparea profesiei de asistent social.

Departamentul de Asistență Socială își asumă misiunea de cercetare științifică și educație prin activități specifice mediului universitar:

•   Formare inițială și continuă la nivel universitar dezvoltată eficient începând cu anul 1992.
•   Cercetare științifică avansată în domeniului asistenței sociale, prin activități de dezvoltare și inovare realizate la nivel individual și colectiv, realizând o valorificare și disiinare optimă a rezultatelor obținute.
•  Implicare activă împreună cu partenerii noștri în proiecte de intervenție socială în folosul indivizilor, grupurilor și comunităților aflate în situații de criză.

Programul de studii licență-zi-cu frecvență în domeniul Asistenței sociale se adresează în primul rând absolvenţilor de liceu cu profil ştiinţe socio-umane, dar și din domeniile teologie, pedagogie, filologie sau alte domenii, indiferent de vârsta acestora. Un alt grup țintă sunt lucrătorii sociali care nu au studii universitare, dar lucrează pe posturi de asistenți sociali sau au atribuții în asistență socială.

Absolvenții specializării de asistență socială au posibilitatea de a activa în mai multe domenii, dintre care enumerăm cele mai sinificative:

• domeniul protecției sociale (centre de plasament, centre pentru persoane vârstnice, direcții generale de protecția copilului, direcții de asistență socială, centre de zi, centre rezidențiale, centre pentru persoanele victime ale traficului de ființe umane, violenței în familie, servicii destinate persoanelor fără adăpost, servicii la domiciliu pentru toate categoriile de persoane vulnerabile,     centre pentru consiliere familială etc.)
•  unități din domeniul sanitar (direcții de sănătate publică, spitale, clinici);
• domeniul forței de muncă (oficii de ocupare a forței de muncă și șomaj, agenții județene pentru plăți și inspecție socială)
•  domeniul justiției (penitenciare, centre de reeducare pentru minori, servicii de probațiune, centre de prevenire, evaluare și consiliere antidrog);
•  domeniul educației (grădinițe, școli generale, licee, inspectoratul școlar);
• domeniul persoanelor cu nevoi speciale (grădinițe speciale, școli generale speciale, școli profesionale speciale, centre pentru educație incluzivă, unități protejate, comisii de evaluare a persoanelor cu handicap, centre de îngrijire și asistență, centre de recuperare și reabilitare, centre de zi pentru persoane cu dizabilități, centre respiro, locuințe protejate);
•  domeniul administrației publice locale (primării, consilii locale, consilii județene).

Absolvenţii specializării de asistență socială au posibilitatea de a lucra în una sau mai multe dintre următoarele specializări recunoscute de către Clasificarea Ocupaţiilor din România 2013):

•    Asistent social nivel superior (263501);
•    Cercetător în asistenţă socială (263510);
•    Asistent de cercetare în asistenţa socială (263511);
•    Inspector social (263512)
•    Consilier instituții publice (111204);
•    Specialist în resurse umane (242314);
•    Consilier în domeniul adicţiilor (263502);
•    Asistent social cu competenţă în sănătatea mintală (263505);
•    Specialist în evaluarea vocaţională a persoanelor cu dizabilităţi (263506);
•    Specialist în angajare asistată (263507)
•    Consilier orientare privind cariera (242306);
•    Agent orientare profesională a şomerilor/ agent informare privind cariera (235903);
•    Instructor-educator pentru activități de resocializare (263508)
•    Consilier forţă de muncă şi şomaj 235903);
•    Consilier de probațiune 261921
•    Consilier școlar 235903
•    Ofițer control doping (263503)
•    Art-terapeut (263504)